SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Bağ-Kur Sigortalılar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/43

 

Tarih         : 13.6.2007

Konu         : Basamak intibakı

 

Bilindiği üzere, 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5458 sayılı Kanunun 14. maddesiyle 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen Geçici 27. madde de;

“Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılmış olan sigortalılar 31.12.2006 tarihine kadar sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmek zorundadırlar. 31.12.2006 tarihinden sonra bilgi ve belge ibraz edenlerin hizmet süreleri saklı kalmak kaydıyla, ibraz ettikleri bilgi ve belgeler basamak tespiti ve geriye dönük prim hesabında dikkate alınmaz. Anılan tarihe kadar söz konusu bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalıların Kurumda mevcut bilgi ve belgelere göre basamak tespiti yapılır ve geriye dönük prim borçları hesaplanır.” hükmü yeralmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalılıkları başlatılanların 31.12.2006 tarihinden sonra Kurumumuza intikal eden bilgi ve belgelere göre basamak intibakı ve geriye dönük prim hesabının yapılamayacağı 27.12.2006 tarihli ve 210499 sayılı talimat ile İl Müdürlüklerine bildirilmiş, 01.01.2007 tarihinden itibaren basamak intibak programının kullanıma kapatılacağı dikkate alınarak 31.12.2006 tarihine kadar kayıtlara intikal eden bilgi ve belgelere göre sigortalıların intibak işlemlerinin sonuçlandırılması istenilmiş ve 01.01.2007 tarihinden itibaren de, intibak programı kullanıma kapatılmıştır.

Ancak; 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulamaya konulması gereken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Uygulanmasının önce 01.07.2007, son olarak da 01.01.2008 tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle, 01.01.2007 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun hükümleri geçerli olacağından, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı sayılanların diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin basamak intibaklarında değerlendirilmesinde yapılacak işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 03.05.2007 tarih ve 59312 sayılı 2007/31 sayılı Genelgesi ile il müdürlüklerimize bildirilmiştir.

Ancak, 20.05.2007 tarih ve 26527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 3. fıkrası ile; “1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici 27. maddesinde geçen “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılmış olan” ibaresi “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan” olarak ve aynı maddede geçen “31.12.2006” ibareleri “31.12.2007 olarak değiştirildiğinden, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmeti olan sigortalılarımızın basamak intibak işlemleri Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün(Devredilen) 21.03.2002 tarih ve 2002/14 numaralı ve 11.06.2003 tarihli ve 2002/30 numaralı Genelgelerinde belirtilen esaslar doğrultusunda aynen devam ettirilecektir. Başkanlığımızın 03.05.2007 tarih ve 59312 sayılı 2007/31 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin yapılmasını rica ederim.