SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/36(*)

Tarih         : 11.5.2007

Konu         : Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları

 

I- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi, 30.12.2006 tarih, 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5568 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 7. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen geçici 5. maddede;

“Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşların, 31.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi kapsamında taksitlendirilmiş bulunan veya taksitlendirilecek borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların % 40’ını geçmemek üzere, alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine bu maddede geçen % 40 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî orana yükseltmeye ve kesintilerin alacaklı kuruluşlara dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Aynı Kanunun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununa eklenen geçici 6. maddede de;

“Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların, 31.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olan 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi kapsamında taksitlendirilmiş bulunan veya taksitlendirilecek borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların % 40’ını geçmemek üzere, alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir.

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine bu maddede geçen % 40 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî orana yükseltmeye ve kesintilerin alacaklı kuruluşlara dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, 27.2.2007 tarih, 26447 sayılı Resmi Gazetede; 13.2.2007 tarih ve 2007/11723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki, “Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas Ve Usuller” yayımlanmıştır.

Buna göre, anılan Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine istinaden Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların 31.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve Kurumumuzca, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili gereken borçlarının bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından alacaklı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılmak suretiyle tahsili mümkün bulunmakta olup uygulamaya ilişkin yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

II- KAPSAMA GİREN KURULUŞLAR

5568 sayılı Kanunun 7. ve 9. maddelerinde, kapsama dahil olan kuruluşlar belirtilmiş olup, Kurumumuza borcu olan büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar kapsama girmektedir.

Bağlı kuruluşların tespit edilmesi amacıyla, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerden 5568 sayılı Kanun kapsamına giren kendilerine bağlı kuruluşların (tüzel kişilerin) hangileri olduğunun yazılı olarak sorulması ve alınacak cevaba göre bağlı kuruluşların tespit edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, büyükşehir belediyelerine ve belediyelere ait şirketlerin borçlarının bu kanun kapsamında tahsili mümkün bulunmamaktadır.

III- KAPSAMA GİREN BORÇLARIN TÜRÜ VE DÖNEMİ

Kanunda, borç türü bazında bir ayrıma gidilmediğinden, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların Kurumumuza olan her türlü borçları 5568 sayılı Kanun kapsamına girmektedir.

Bu bağlamda; sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, tasarrufu teşvik kesintisi ve katkı payları, konut edindirme yardımı, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, kira borçları, sosyal yardım zammı, icra takip masrafları ve diğerleri ile bu borçlara ilişkin hesaplanacak gecikme cezası, gecikme zammı, faiz ve diğer fer’ileri 5568 sayılı Kanun kapsamına alınacaktır.

Yine, kesinti kapsamına girecek borçların tespitinde, söz konusu geçici maddeler kapsamındaki borçlu kuruluşların, 31.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş borçları dikkate alınacaktır.

Buna göre, sigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi belge (aylık prim ve hizmet belgesi) muhteviyatı borçlarda, en son 14.12.2006 tarihine kadar ödeme vadesi olan 15.10.2006-14.11.2006 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlar 5568 sayılı Kanun kapsamına alınacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, 31.12.2006 tarihine kadar verilmiş olmak şartıyla; 2006/Kasım ayı (15.11.2006 – 14.12.2006 dönemi) ile 2006/Aralık ayına ait 15.12.2006 – 31.12.2006 kıst dönemi prim belgelerine istinaden yapılmış olan tahakkuklar da bu Kanun kapsamına girmektedir.

Diğer taraftan, idari para cezaları tebliğ edilmek suretiyle tahakkuk ettiğinden, 31.12.2006 (dahil) tarihine kadar 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen idari para cezası borçları kapsama alınacaktır.

IV- BELEDİYE UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

Bilindiği gibi, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin Kurumumuza olan ve vade tarihi 31.12.2004 ve öncesine ait borçları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 3. ve geçici 5. maddeleri uyarınca uzlaşma kapsamına alınmıştır.

Dolayısıyla büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların 31.12.2004 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ve uzlaşma kapsamına alınmış borçları hariç olmak üzere, 31.12.2006 tarihine kadar tahakkuk eden borçları 5568 sayılı Kanun kapsamına girmektedir.

Öte yandan, yukarıda belirtilen Belediye Kanunları uyarınca Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Uzlaşma Komisyonuna başvurmayan ya da başvurduğu halde anılan komisyonla anlaşma sağlayamayan büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların Kurumumuza olan ve 31.12.2006 tarihine kadar tahakkuk eden borçlarının tamamı bu kanun kapsamına alınacaktır.

V- BORÇ TABLOLARININ HAZIRLANMASI

5568 sayılı Kanunda büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarının borçlarından kesinti yaptırılması için borçlu kuruluşların talebi olup olmadığı üzerinde durulmaksızın Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce uygulamada birliğin sağlanmasını teminen ekte yer alan konsolide tablo (EK: 1) düzenlenecektir.

Bununla birlikte, söz konusu tablonun hazırlanmasına dayanak olması, daha sonra gelecek paraların işyeri ve borç türü bazında ayırımı ve mahsubunun yapılabilmesi amacıyla örneği (EK: 2) de yer alan tablo borçlu belediye ve bağlı kuruluşların her bir işyeri için borç türü bazında ayrı ayrı düzenlenerek ilgili memur, servis şefi, müdür yardımcısı ve sigorta il / sigorta müdürünce müşterek imzalanarak muhafaza edilecektir.

VI- 6183 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLAR

6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksite bağlanmakla birlikte bu Kanun kapsamına giren alacaklardan, Kanunun yürürlüğe girdiği 30.12.2006 tarihi itibariyle tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun ödeme yapan işverenlerin tecil ve taksitlendirilmiş borçları bu Kanun kapsamında kesinti yapılması için Maliye Bakanlığı yada İller Bankasına bildirilmeyecektir.

Ancak, borçlular tarafından tecil ve taksitlendirme işleminin bozularak 5568 sayılı Kanun kapsamında kesinti yapılması talebinde bulunulması ve bu konuda daha sonra ihtilaf yaratmayacaklarının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde, tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak gerekli mahsup işlemi yapıldıktan sonra bakiye borçların 5568 sayılı Kanun kapsamında kesinti yapılması için ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankasından talepte bulunulabilecektir.

VII- BORÇLARIN BİLDİRİLECEĞİ KURUM VE KURULUŞLAR

Kanunda “ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir” hükmü bulunduğundan büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçları Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Genel Müdürlüğüne, bunların dışında kalan belediyelerin ve bağlı kuruluşların borçları ise İller Bankası Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

VIII- KAPSAMA GİREN BORÇLARIN HESAPLANMASI VE İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLMESİ

27.2.2007 tarih, 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.2.2007 tarih ve 2007/11723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki, Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Kararnamenin 4. maddesinde,

“Bu Esas ve Usuller kapsamında, belediyeler ile bağlı kuruluşların borçları;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddesi kapsamında uzlaşma sağlanmış bulunan veya uzlaşma sağlanacak olan borçları,

b) 31.12.2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları,

şeklinde sınıflandırılır.”

Denilmektedir.

Ancak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddeleri uyarınca uzlaşma kapsamına giren borçlu kuruluşlarca Belediye Uzlaşma Komisyonuna müracaatta bulunulması nedeniyle yapılan değerlendirme sonucunda uzlaşma sağlanmak suretiyle Uzlaşma Komisyonu Kararları Resmi Gazetede yayımlanarak kesinleşen borçlar Belediye Uzlaşma Komisyonu tarafından ilgisine göre Maliye Bakanlığına veya İller Bankası Genel Müdürlüğüne bildirildiğinden ve söz konusu geçici maddeler kapsamında uzlaşma sağlanan borçlar için gerek Maliye Bakanlığı (Büyükşehir belediyeleri yönünden) gerekse İller Bankasınca kesinti işlemlerine başlanıldığından uzlaşma kapsamındaki bu borçların yeniden bildirilmesi söz konusu olmayacaktır.

Bu durumda, Bakanlar Kurulunun yukarıda belirtilen kararının 4. maddesinin (b) bendine göre, 5568 sayılı Kanun kapsamına giren büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların 5568 sayılı Kanun kapsamına giren ve uzlaşma sağlanmamış 31.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olan borçları ilgisine göre en geç 31.5.2007 tarihine kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ve/veya İller Bankasına bildirilecektir.

IX- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLARDAN OLAN ALACAKLARIMIZIN TAHSİLİNİ TEMİNEN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİP İŞLEMLERİ

 5568 sayılı Kanun uyarınca, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarının 31.12.2006 tarihine kadar tahakkuk eden borçları nedeniyle, vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından kesinti yaptırılması için ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile İller Bankasından talepte bulunulacak olmakla birlikte, 5568 sayılı Kanunda; bu borçlar için daha önce 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre başlanılmış olan icra takip işlemlerinin durdurulmasına veya uygulanan hacizlerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Dolayısıyla, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlara ait ve 5568 sayılı Kanun hükümleri uyarıca kesinti talebinde bulunulan 31.12.2006 tarihine kadar tahakkuk eden borçlardan dolayı, daha önce 6183 sayılı Kanun uyarınca başlamış olan icra takip işlemlerine devam edilecektir. Ancak mükerrer kesinti yapılmaması bakımından, 5568 sayılı Kanun kapsamında kesinti talebinde bulunulmuş borçlardan dolayı, İller Bankası veya Maliye Bakanlığı paylarına ayrıca haciz bildirisi gönderilmeyecektir.

Yine, İller Bankası veya Maliye Bakanlığı tarafından 5568 sayılı Kanun gereği kesinti yapıldıktan sonra geriye kalan belediye paylarından, haciz yoluyla da olsa kesinti yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Maliye Bakanlığı ya da İller Bankası tarafından belediyelere ait banka hesaplarına aktarılan kesinti sonrası payların, söz konusu banka hesabında haczimizin bulunması nedeniyle Kurum hesaplarına aktırılması halinde, bu hususun banka kayıtları veya diğer belgelerle doğrulanmasının ardından, anılan payların iade edilmesi gerekmektedir. Ancak; Kurumumuzun haczi bulunan banka hesaplarına intikal eden diğer paralar ve gelirler üzerindeki haciz işlemi devam ettirilecektir.

X- DİĞER HUSUSLAR

5568 sayılı Kanun kapsamında belediyelerden olan Kurum alacaklarının İller Bankası ve Maliye Bakanlığı nezdindeki alacaklarından kesinti yapılarak tahsilini teminen hazırlanan Ek: 1 nolu konsolide tabloların üst yazı ekinde en geç 31.5.2007 tarihine kadar ilgisine göre Maliye Bakanlığına ve İller Bankasına bildirileceğinden tüm Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimiz söz konusu borç tablolarının hazırlanması ve bildirilmesi hususunda azami titizliği göstereceklerdir.

Ayrıca, borçlu belediyelerinde yapılacak kesinti işlemlerinden bilgi sahibi olması ve ileride çıkabilecek ihtilafların önlenmesi için İller Bankasına Ve Maliye Bakanlığına bildirilen borçlarını gösterir tabloların bir örneği borçlu belediyelere de gönderilecektir.

Diğer taraftan, 16.5.2006 tarih, 387984 sayılı, 2.6.2006 tarih 439814 sayılı, 16.6.2006 tarih 477144 sayılı ve 26.6.2006 tarih 502507 sayılı Genel Yazılarımızda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonuna başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen belediyelerin 31.12.2004 tarihinden önceki döneme ait olup, uzlaşılan borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun uyarınca uygulanmış olan hacizlerin herhangi bir işleme gerek kalmadan (ilgili kuruluşların talebinin olup olmadığına bakılmaksızın) kaldırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen Genel Müdürlüğümüze intikal eden taleplerden, bazı ünitelerimizce söz konusu hacizlerin henüz kaldırılmadığı anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddeleri uyarınca uzlaşma kapsamına alınmış borçlardan dolayı daha önce uygulanan hacizlerin borçlu kuruluşların haciz kaldırma talebinin olup olmadığına bakılmaksızın anılan genel yazılarda belirtilen hususlarda göz önünde bulundurularak kaldırılması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Ek: 1 – Konsolide tablo örneği

      2 – İşyeri borç tablosu örneği


 

Ek: 1

T.C.

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK  ……………………Sigorta İl Müdürlüğü (Devredilen)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLARIN 5568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİNTİYE TABİ TUTULAN BORÇLARINI GÖSTERİR TABLO

İL

 

 

BORÇLU BELEDİYE

 

 

BAĞLI KURULUŞ

 

 

BAĞLI BULUNDUĞU SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İŞYERİ SİCİL NOLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

BORCUN TÜRÜ

BORCUN

DÖNEMLERİ

BORÇ ASLI

GECİKME CEZASI + GECİKME ZAMMI

TOPLAM BORÇ

 

 

(A)

(B)

(A + B)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

MEMUR                                                 ŞEF                                         MÜDÜR YARDIMCISI                                          MÜDÜR

 

 

Bu tablo aşağıdaki açıklamalara göre doldurulacaktır.    

 

Açıklamalar: - Borcun Türü sütununa,  işverenin tüm işyerleri için ayrı ayrı düzenlenen tablo 2 deki borç türleri yazılacaktır.

- Borcun Dönemi sütununa, kesinti kapsamına giren borcun en eski vadesi ile en yeni vade aralığı (15.11.2004 – 14.11.2006 şeklinde) yazılacaktır.

- Borç aslı sütununa Tablo 2 de yer alan o borç türünün toplam borç aslı yazılacaktır.

- Gecikme cezası + gecikme zammı sütununa 30.05.2007 tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı toplamı yazılacaktır.

- Borçlu Kuruluş kısmına belediye ve bağlı kuruluşların adı birlikte yazılacaktır.

- İşyeri sil no hanesine borçlu olan tüm işyeri sicil numaraları birlikte yazılacaktır.

 


 

Ek: 2

TABLO 2 -    …………………… SİCİL  NOLU İŞYERİNİN  31.12.2006 VE DAHA ÖNCESİNE AİT BORÇLARI

BAĞLI BULUNDUĞU MÜDÜRLÜK

 

BU TABLO İŞYERİ BAZINDA

DOLDURULACAKTIR.

BORÇLU BELEDİYE

 

BAĞLI KURULUŞ

 

İŞYERİ SİCİL NO

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

BORCUN TÜRÜ

BORCUN

DÖNEMLERİ

BORÇ ASLI

GECİKME CEZASI + GECİKME ZAMMI

TOPLAM BORÇ

 

 

(A)

(B)

(A + B)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

MEMUR                                                 ŞEF                                         MÜDÜR YARDIMCISI                                          MÜDÜR      

  

Açıklamalar: - Bu tablo Ünite işlemlerinde kullanılmak ve tüm borçların konsolide edilerek kesinti yapacak kuruluşlara gönderilmek üzere hazırlanacak Ek:1’de yer alan konsolide tablonun doldurulması için kullanılacaktır.

- Tablo işyeri bazında doldurulacaktır.

- Gecikme zammı 30.05.2007 tarihi itibariyle hesaplanacaktır.

 


 


(*)        2010/46 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.