SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/33

Tarih         : 4.5.2007

Konu         : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin SSK’ya Olan Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

I- GENEL AÇIKLAMALAR

27.12.2006 tarihli 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yine, anılan Kanunun 3. maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulamasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik” 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Kanunun “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, Kanunun amacının; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer mali kurumlardan almış oldukları ve 31.10.2006 tarihi itibariyle bu kuruluşlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş bulunan kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında;

a) Söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak,

b) Bu işletmelerin kredilerini yenilemek,

c) İşletmelere ilave yeni kredi vermek,

ç) Anapara ve/veya asli faiz ve/veya temerrüt faizi veya kâr paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek,

d) Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek,

e) Diğer bankalarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak, şeklinde alınacak tedbirlerle, malî kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesi,

Olduğu belirtilmiştir.

Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında da, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), 31.10.2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 6183 sayılı Kanun veya tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçlarının da tecil edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Anılan Kanun hükümlerine istinaden finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumumuza olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

II- KAPSAMA GİREN KURULUŞLAR

Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ), iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler,

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesinin (ı) bendinde de, Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): Donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş kredi borçlarının ilk açılış tarihi ile 31.10.2006 tarihi arasındaki dönemde, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler,

Olarak tanımlanmıştır.

Yine, Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalamayanlar tarafından yapılacak sözleşme ve işlemler için bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı,

Üçüncü fıkrasında da, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış KOBİ’lerin borçlarının tecil edilebileceği,

Öngörülmüştür.

Aynı şekilde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesinde; “Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış ve kanunun 3. maddesinin 3. fıkrası kapsamında borçları bulunan KOBİ’ler, sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde, sözleşmenin bir örneği ile birlikte borçlarının tecili için ilgili kurumlara başvurabilirler.” Hükmü yer almıştır.

Buna göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna(Devredilen) olan borçların 5569 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmesi uygulamasına sadece Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış KOBİ’ler başvurabilecektir.

Bu durumda Kurumumuza borcu olup, bunun yanında bankalara ve diğer mali kurumlara borçları olmaması nedeniyle finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamamış işletmelerin 5569 sayılı Kanunda tanımı yapılan KOBİ niteliğinde olsa dahi anılan Kanun hükümlerine istinaden Kurumumuza olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5569 sayılı Kanun hükmünden yalnızca Kanunda tanımı yapılan KOBİ niteliğindeki ve finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalayan işletmeler yaralanabileceğinden bu işletmelerin borçlarının ödenmesinden 506 sayılı Kanunun 80., 6183 sayılı Kanunun 35. ve Mükerrer 35. maddelerine istinaden şahsen sorumlu olan kanuni temsilcileri, üst düzey yöneticileri ve ortakların sorumlu oldukları tutarlar için bu Kanun hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

III- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

5569 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, “…sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçlarının, ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde, …” tecil edilebileceği öngörülmüştür.

Söz konusu düzenleme uyarınca, KOBİ’lerin Kurumumuza olan borçlarının tecil ve taksitlendirilebilmesi için sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne(Devredilen) yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

Birden fazla Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünde tescilli işyeri olan ve bu işyerlerinin borçlarını tecil ve taksitlendirmek isteyen KOBİ’ler, başvurularını, işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine ayrı ayrı ve yazılı olarak yapacaklardır.

Başvurularda örneği ekte yer alan Form(EK:1) kullanılacaktır. Ancak dilekçe ile yapılan müracaatlar da kabul edilecektir.

KOBİ’ler, yazılı başvurularına 5569 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin onaylı suretini veya aslını ekleyeceklerdir.

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesini imzalamış olmakla birlikte Kanunda belirtilen iki aylık süre içinde başvuruda bulunmayan KOBİ’lerin daha sonraki bir tarihte borçlarının 5569 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

KOBİ’lerin, aynı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünde birden fazla tescilli işyerinin olması ve bu işyerlerinin borçlarını tecil ve taksitlendirmek istemeleri halinde, her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunabilecekleri gibi, tek bir başvuru dilekçesinde bütün işyeri sicil numaralarını eksiksiz olarak yazmak suretiyle de başvurabileceklerdir. Yine borçlu KOBİ’lerin kapsama giren tüm borçları için Kanun hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri işyerleri ve borç türü bazında da getirilen hükümlerden yararlanabileceklerdir. Başvuru dilekçesinde (form) yazılmayan işyerlerinin borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi yapılmayacaktır.

SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine(Devredilen) elden verilen, veya posta yoluyla gelen tüm başvuru formlarına Evrak Servisleri tarafından aynı gün içinde gelen evrak tarih ve numarası verilerek, ilgili servislere dağıtımı yapılacaktır. Şayet dilekçe veya forma birden fazla işyeri numarası yazılmış ise, başvuru formları işyeri sayısı kadar çoğaltılarak ilgili servislere verilecektir.

Borçlarını tecil ve taksitlendirmek isteyen KOBİ’lerin başvurularını posta yolu ile yapmaları halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu seçilmişse, başvuru formunun postaya veriliş tarihi, adi posta yolu seçilmiş ise, Kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Posta yoluyla Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine intikal eden başvuru formu ve zarfların üzerine mutlaka gelen evrak tarih ve numarası kaydedilecek ve bu formlar zarfları ile birlikte işyeri dosyasında muhafaza edilecektir.

Başvuruların adi posta yolu ile yapılması ve Kurum kayıtlarına son başvuru tarihi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, tecil ve taksitlendirme başvurusu yapılmamış sayılacaktır.

IV- KAPSAMA GİREN BORÇ TÜRLERİ

5569 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, “….. sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçların…” tecil edilebileceği belirtilmiştir.

Buna göre, Kanunda borç türü bazında herhangi bir ayrıma gidilmediği ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçlar ifade edildiğinden, finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış olan KOBİ’lerin, Kurumumuzca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları 5569 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Diğer taraftan, İcra ve İflas Kanununa göre takip edilen rücuan tazminatlar ile 6183 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması öncesine ait işveren borçları da işverenlerin talebi halinde bu genelgede belirtilen esaslar dahilinde ayrıca tecil ve taksitlendirilebilecektir.

V- KAPSAMA GİREN BORÇLARIN DÖNEMİ

5569 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, “…..31.10.2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan… borçların tecil edilebileceği” belirtilmiştir.

Buna göre; 5569 sayılı Kanun kapsamında borçları tecil ve taksitlendirilecek KOBİ’lerin en son, ödeme vadesi 31.10.2006 tarihine kadar olan 2006/Eylül ayı ile önceki aylardan kaynaklanan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları kapsama girmektedir.

Öte yandan, 506 sayılı Kanunun 140. maddesinde idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmekle tahakkuk edeceği ve tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde ödeneceği, ödenmemesi halinde onaltıncı günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı alınacağı öngörüldüğünden, 16.10.2006 tarihi (bu tarih dahil) ve bundan önceki tarihlerde tebliğ edildiği halde on beş günlük süre içinde ödenmemiş olan idari para cezaları 5569 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilebilecektir.

VI- TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE UYGULANACAK FAİZ

5569 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, borçların “….. kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle … tecil edilebileceği” belirtilmiştir.

Söz konusu hüküm gereğince; 5569 sayılı Kanuna göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işleminde tecil faizi değil, kanuni faiz uygulanacaktır.

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun “Kanuni faiz” başlıklı 1. maddesine istinaden Bakanlar Kurulunun 19.12.2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı kararı ile 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanuni faiz oranı % 9 (yüzde dokuz) olarak belirlenmiş olup, 2007 yılında da bu oranda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, 5569 sayılı Kanun uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme işleminde; talepte bulunulan tarihte yürürlükte olan kanuni faiz oranı kullanılacak, tecil ve taksitlendirme süresi içinde meydana gelebilecek kanuni faiz oranı değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.

VII- BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince KOBİ’lerin kapsama giren borç asıllarına ödeme vadesinin bittiği tarihten yazılı müracaatta bulundukları tarihi içine alan ayın sonuna kadar mevcut mevzuata göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanmak suretiyle, tecil ve taksitlendirmeye esas borç bulunacaktır.

Bu şekilde borç hesaplandıktan sonra, 24 ayı aşmamak ve ilk taksit ödemesini müracaatta bulunulan tarihi takip eden aydan başlatmak üzere ödeme planı hazırlanacaktır.

İlk taksit ödemesi müracaatta bulunulan tarihi takip eden ay içinde yapılacağından tecil ve taksitlendirilen borca ilişkin aylık taksit tutarlarına, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde olduğu gibi tecil faizi hesaplama yöntemine göre (gecikme cezası ve gecikme zammının durduğu tarihten itibaren) kanuni faiz oranına göre faiz hesaplanarak taksit tutarı ile faizi birlikte tahsil edilecektir.

Başvurular, müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak, hazırlanan ödeme planı başvuru sahibine imza karşılığı teslim edilecek ya da iadeli taahhütlü olarak başvuru formunda belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.

VIII- TECİL VE TAKSİTLENDİRME SÜRESİ, TAKSİT TUTARLARI VE TAKSİTLERİN ÖDEME ZAMANI

5569 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, “borçların yirmidört aya kadar tecil edilebileceği” belirtilmiştir.

Buna göre, tecil ve taksitlendirilmesi talep edilen borçlar, azami 24 aya kadar eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

5569 sayılı Kanun uyarınca talepte bulunan KOBİ’lerin tecil ve taksitlendirmeye konu tüm borçları hesaplanacak ve bulunan borç tutarına göre taksit sayısı tespit edilecektir.

Bu durumda tecil ve taksitlendirmeye esas borç tutarı (borç aslı ve yazılı müracaatta bulunulan tarihi içine alan ayın sonuna kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı);

a) 10.000.- YTL’ye kadar olan borçlar 12,

b) 10.001.- ila 50.000,- YTL arasında olan borçlar 16,

c) 50.001.- ila 100.000.- YTL arasında olan borçlar 20,

d) 100.001.-YTL ve üzerinde olan borçlar 24

aya kadar, eşit taksitler halinde tecil ve taksitlendirilecektir.

Buna karşın borçluların talep etmesi halinde borç tutarına göre tespit edilecek taksit sayısından daha az bir süre de tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.

5569 sayılı Kanun hükmüne istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işleminde aylık taksitlerin, içinde bulunulan ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Her ayın son günü o ayın taksitinin ödeme vadesinin son günüdür.

Ancak, herhangi bir aya ilişkin taksit tutarının ödenmesi gereken aydaki son günün resmi tatile rastlaması halinde, o ayın taksitinin takip eden ilk iş günü içinde ödenmesi halinde söz konusu taksitin süresi içinde ödenmiş olduğu kabul edilecektir.

5569 sayılı Kanun kapsamına en son, 2006 Eylül ayı ve önceki aylardan kaynaklanan borçlar girdiğinden tecil ve taksitlendirme işlemi yapılan KOBİ’lerin, varsa 2006 Ekim ve sonraki aylardan kaynaklanan borçları ile tecil ve taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek cari ay borçları cari usul ve esaslara göre takip edilecek olup, talep edilmesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

IX- AYLIK TAKSİTLERİN AKSATILMASI

5569 sayılı Kanun uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işleminde aylık taksitlerin düzenli ödenmesi esas olmakla birlikte, daha önce yapılmış olan taksitlendirme ve yeniden yapılandırma gibi ödeme kolaylığı uygulamalarında görüldüğü üzere borçluların zaman zaman ellerinde olmayan sebeplerle ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirememeleri söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle;

a) 5569 sayılı Kanun uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme işleminde, borç türü bazında tecil ve taksitlendirmeye konu borçlarla ilgili taksit ödeme yükümlülüklerinin tecil ve taksitlendirme süresinde iki defadan fazla yerine getirilmemesi halinde 5569 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacaktır.

Taksit ödeme yükümlülüğünün eksik olarak yerine getirilmesi ödeme yükümlülüğünün ihlali sayılacaktır.

b) 5569 sayılı Kanun uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme süresi içinde, tecil ve taksitlendirilen borçlara ilişkin taksit tutarlarının ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ikiden fazla ihlal yapılmamış olması ve taksitlendirme süresinin aşılmaması kaydıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının ödendiği tarihe kadar hesaplanacak kanuni faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır.

Dolayısıyla, aksatılan ödeme yükümlülüklerinin, tecil ve taksitlendirme süresi içinde (ikiden fazla ihlal yapılmamış olması kaydıyla) üçüncü ihlalden önce yerine getirilmesi halinde, ödeme yükümlülüğü ihlali yapılmamış sayılacak ve tecil ve taksitlendirme işlemi devam ettirilecektir.

Örnek - 1: (ES) ünvanlı KOBİ işletmesi, 2007 Nisan ayında 5569 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmuş, işletmeye aynı ay içinde ödeme planı hazırlanarak teslim edilmiş ve 2007 Mayıs ayına ait taksit tutarı işletme tarafından süresinde ödenmiştir. Daha sonra, 2007 Haziran ve Temmuz ayı taksitleri süresinde ödenmeyerek iki ihlal gerçekleştirilmiştir. Bu durumda; işletme tarafından Ağustos taksiti süresi içinde ödenirse, tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır. Ancak ödenmeyen Haziran ve Temmuz taksitlerinin yanında, üçüncü bir taksitin de ödenmemesi halinde, ikiden fazla ihlal yapılmış olması nedeniyle taksitlendirme işlemi bozulacaktır.

Yukarıdaki örnekte tecil ve taksitlendirme yapılmış olan KOBİ’nin ödememiş olduğu 2007 Haziran ve Temmuz ayı taksit tutarlarını, Ağustos ayı içinde ödemesi halinde, yapmış olduğu ihlaller ortadan kalkacağından, takip eden aylarda ikiden fazla ihlal yapmaması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır.

c) Tecil ve taksitlendirme işleminin bozulması üzerine tecil ve taksitlendirme işleminin başladığı tarih itibariyle durmuş olan gecikme cezası ve gecikme zammının yeniden başlatılarak ödenen taksit tutarlarının (tecil faizinin irat kaydedilmesi gibi bir uygulama yapılmaksızın) ödeme tarihleri dikkate alınarak 16-180 Ek sayılı Genelge hükümlerine göre mahsubunun yapılmasının ardından bakiye borcun cebri icra hükümlerine göre takip ve tahsiline devam edilecektir.

Borçlu KOBİ’lere 5569 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tecil ve taksitlendirme işleminin bozulduğu ve cebri takibat işlemlerine başlanıldığı bir yazı ile bildirilecektir.

X- TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE TEMİNAT ARANMAMASI VE HACİZLER

5569 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında; “borçların teminat aranmaksızın tecil edilebileceği, bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizlerin, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılacağı” belirtilmiştir.

Söz konusu hüküm uyarınca; KOBİ’lerin Kurumumuza olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi sırasında (5569 sayılı Kanun kapsamında) ayrıca bir teminat istenilmeyecektir.

Diğer taraftan, KOBİ’lerin borçlarının 5569 sayılı Kanuna göre tecil ve taksite bağlanması durumunda, bu borçlardan dolayı daha önce 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanmış bir haciz işlemi varsa, söz konusu hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılması gerekmektedir.

Buna göre;

a) 5569 sayılı Kanun kapsamına giren borçlardan dolayı daha önce 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden, istihkak, mevduat, maaş, kira vs. gibi üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklara uygulanan hacizler; ilk taksitin ödenmesinden sonra, icra takibine geçilmiş başkaca borcu yoksa kaldırılacaktır.

b) Kanun kapsamına giren borçlardan dolayı daha önce menkul veya gayrimenkul mal haczi yapılmış ise, hacze konu malların birden fazla sayıda olması halinde, her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte olması ya da ayrı ayrı tescile konu olması ve her halükarda yapılmış olan hacizlerin değerinin en az bakiye tecil ve taksitlendirilen borç tutarını karşılaması şartıyla, yapılan ödemeler nispetinde daha önce konulmuş olan hacizler talep edilmesi üzerine kısmen kaldırılacak, yine alınmış teminatlar var ise bunlar da kısmen iade edilecektir.

Ancak, 5569 sayılı Kanun kapsamına KOBİ’lerin 31.10.2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş borçları girdiğinden, bu işletmelerin söz konusu tarihten sonra ödeme vadesi geldiği halde ödenmemiş bir borcu varsa ve bu borçlar için de aynı mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise bu defa yalnızca 5569 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmeye bağlanmış borçlar için uygulanmış olan hacizler, ödemeler nispetinde kısım kısım kaldırılacak, ancak kapsam dışındaki borçlar ödenmediği veya başka bir şekilde teminat altına alınmadığı sürece, bu borçlardan dolayı konulmuş olan hacizlerin kaldırılması mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, 5569 sayılı Kanuna istinaden tecil ve taksitlendirme yapılmış olması durumunda KOBİ’lerin daha önce haczedilmiş mallarının yerine başkaca mallarının teminat olarak gösterilip hacizlerin değiştirilmesi talebinde bulunulması halinde, değişiklik talep edilen tarihe kadar olan taksitlerinin ödenmiş ve başkaca borcunun bulunmaması kaydıyla borcu karşılayacak tutarda olması ve satış kabiliyeti, kolay paraya çevrilebilmesi gibi özellikleri de dikkate alınarak başkaca menkul ve gayrimenkul ile değiştirilebilecektir.

XI- DAHA ÖNCE DİĞER KANUNLARA GÖRE TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLAR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre borçları tecil ve taksitlendirilen borçlular ile 4958 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin (K) fıkrası veya 5458 sayılı Kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırılarak, başvuru tarihi itibariyle tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun ödeme yapan işverenler, talepleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Buna göre, 5569 sayılı Kanun kapsamına giren borçluların, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzaladıkları tarihten önce, anılan Kanunlara göre borçları taksitlendirilmiş ve ilgili Kanunlardaki ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getirilmiş ise, başka bir ifadeyle 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılmış olan tecil ve taksitlendirme, yine 4958 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin (K) fıkrası yada 5458 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan yeniden yapılandırma işlemi, bu borçlular tarafından talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme ile yeniden yapılandırma işlemleri bozularak, ilgili Kanunlarına göre yapılmış olan ödemelerin mahsubunun 16-180 Ek sayılı Genelgeye göre yapılmasını müteakip, kalan borçlar, vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilmek suretiyle 5569 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Bu durumda, borçlarını daha önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirmiş ya da 4958 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin (K) fıkrasına veyahut da 5458 sayılı Kanuna göre yapılandırmış olanlardan, 5569 sayılı Kanuna ilişkin tecil ve taksitlendirme başvuru formu ile birlikte, ayrıca örneği (Ek-2)’de yer alan tecil ve taksitlendirme/yeniden yapılandırma işleminin bozulmasına ilişkin yazılı talepleri alınacaktır.

XII- DİĞER HUSUSLAR

a) Borcu yoktur yazıları ve ilişiksizlik belgesi talepleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinde, Türkiye’deki “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun değerlendirilmesinde, isteklinin vadesi geçtiği halde ödenmemiş, ancak ilgili Kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece kesinleşmiş prim borcu olmadığının kabul edileceği öngörülmüştür.

Dolayısıyla, ilgili makamlara sunulmak üzere “borcu yoktur yazısı” almak için Kurumumuza başvurulması halinde ilgili Genelgelere göre yapılacak sorgulamalarda borcu olduğu görülen işverenler tarafından bu işyerlerine ilişkin borçlarının 5569 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde (söz konusu kanunun kapsamı dışında kalan başka bir borcu da yoksa), vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, bu işverenlere Kurumumuza olan ve yapılandırılan borç miktarı ile tecil ve taksitlendirme tarihi de belirtilmek suretiyle söz konusu borçlarının taksitlendirildiği ve taksitlendirmeye ilişkin ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak yerine getirildiği hususunda yazı verilecektir.

Ancak, borcu yoktur yazısı için başvuran KOBİ’lerin kapsama giren borçları taksitlendirilmiş olmasına rağmen, ödeme yükümlülükleri yerine getirilmemiş ise, bu işverenlere yukarıda belirtilen nitelikte bir yazı verilmeyecektir.

Yine, Kurumumuzda tescilli işyerlerinden Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındaki işler nedeniyle “borcu yoktur yazısının” istenilmesi halinde, işyeri kayıtlarının incelenmesine başvurulmaksızın, bu konudaki taleplerin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar Ünitelerimize verilmiş olan prim belgelerinde kayıtlı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, aylık sosyal güvenlik destek primi ile idari para cezaları, fark işçilik üzerinden tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, tasarrufu teşvik kesintisi ve katkı tutarı, konut edindirme yardımı borcu ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zamları, borç kapsamına dahil edilecektir.

Ancak, bu durumdaki işverenlerin Kurumumuza olan borçlarının 5569 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, bu işverenlere Kurumumuza olan ve bu Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilen borç miktarı da belirtilmek suretiyle söz konusu borçlarının tecil ve taksitlendirildiği ve ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak yerine getirildiği (varsa 5569 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borç türü ve miktarları da ayrıca belirtilerek) hususunda yazı verilecektir.

İhale makamlarınca işverenlerin istihkakları ödenmeden önce Kurumumuza borçlarının olup olmadığının sorulması halinde, borçlarını 5569 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirerek ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren işverenlere hakediş ödemesine esas olmak üzere, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, tecil ve taksitlendirilen borç miktarı da belirtilmek suretiyle söz konusu borçlarının taksitlendirildiği ve buna ilişkin ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak yerine getirildiği hususunda (5569 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borç türü ve miktarları ayrıca belirtilerek) yazı verilecektir.

Öte yandan, özel bina inşaatı işyerleri ile Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ihale konusu işyerlerine ait borçlar 5569 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş olsa dahi, kendilerine teminat iadesi veya yapı kullanma izin belgesi alınmasına esas olmak üzere “ilişiksizlik yazısı” verilmeyecektir.

Bu durumda olan işverenlere, asıl ve gecikme cezası ile gecikme zammından oluşan toplam borçlarını karşılayacak miktarda nakit, süresiz banka teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine kefaletini haiz tahvil veya bonoların teminat olarak Kuruma verilmesi halinde, ilişiksizlik belgesi verilecektir.

Bununla birlikte, kendilerinden teminat alınarak ilişiksizlik belgesi verilen işverenlerin tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde, alınan teminatlar derhal nakde çevrilecektir.

b) İstatistiki bilgiler

KOBİ’lerin Kurumumuza olan ve 5569 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş borçlarına ilişkin yapılacak istatistiki değerlendirmelere esas olmak üzere örneği (Ek- 3’de) bulunan tablo düzenlenerek üçer aylık dönemler (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül ve Ekim-Kasım-Aralık) halinde ait olduğu dönemin son ayını takip eden ayın 15’ine kadar excel formatında e-posta olarak “[email protected]” adresine gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

Ek: 1- Başvuru Formu

2- Taksit/yapılandırma bozma formu

3- İstatistik tablosu


 

EK-1

 

5569 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN TECİL VE

TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR BAŞVURU FORMU

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK .................... Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü’ne (Devredilen)

5569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında Müdürlüğünüzde  işlem gören ve aşağıda sicil numaraları belirtilen işyerimizden kaynaklanan borçlarımızı 5569 sayılı Kanun kapsamında ........ay süreyle eşit taksitler halinde ödemek istiyorum.

5569 sayılı Kanun kapsamında alacaklı bankalar ve mali kuruluşlarla İşletmemiz arasında imzalanan finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi ekte sunulmuştur.          

                Gereğini arz ederim.

 

/     /2007

İmza

 

 

 

KOBİNİN

İŞVEREN VEKİLİNİN/                   KANUNİ TEMSİLCİNİN/VS

Adı ve Soyadı/ Ünvanı

……..…………………......

……..…………………………......

……..…………………......

……..…………………………......

Adresi

……..…………………......

……..…………………………......

……..…………………......

……..…………………………......

Semt : ...............................

Semt : ............................................

İlçe : ..................................

İlçe : ..............................................

Şehir : ...............................

Şehir : ...........................................

P.Kodu  : ..........................

P.Kodu  : ......................................

 

Tecil ve Taksitlendirme Talep Edilen İşyerleri Ve Borç Türleri

 

İŞYERİ SİCİL NO

 

 

M

İŞ KOLU KODU

ÜNİTE KODU

İŞYERİ SIRA NUMARASI

İL KODU

İLÇE KODU

KONT NUM

ARACI KODU

BORÇ TÜRÜ 

YENİ

ESKİ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yukarıda yazılı sicil numaraları ve borç türleri ayrı ayrı belirtilen işyerleri dışındaki işyerlerinin borçlarının taksitlendirilmesi talebimiz bulunmamakta olup daha sonra bu konuda ihtilaf yaratmayacağımızı beyan ederiz.


 

EK- 2

4958, 5458 veya 6183 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAPILAN

TAKSİT/YENİDEN YAPILANDIRMANIN BOZULMASI TALEBİ

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK .................... Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü’ne (Devredilen)

 

 

Müdürlüğünüzde aşağıda sicil numaraları belirtilen dosyalarda işlem görmekte olan işyerimizden/işyerlerimizden kaynaklanan ….................................. türündeki toplam ………………………... borcumuz daha önce ……/……/……… Tarihinde………… sayılı Kanunun …... maddesine göre tecil ve taksite bağlanmış olup, bugüne kadar ödeme yükümlülüklerimiz düzenli olarak  yerine getirilmiştir.

Ancak, 5569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak istediğimizden, daha önce ………. sayılı Kanunun …….. inci maddesine göre yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işleminin bozularak,  yaptığımız ödemelerin ilgili mevzuatınız uyarınca gerekli mahsup işleminden sonra bakiye borcumuzun 5569 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tecil ve taksitlendirilmesini talep eder, bu konuda ileride itirazda bulunmayacağımızı ve ihtilaf yaratmayacağımızı kabul ve taahhüt ederim.

 

……/……/ 2007

 

Adı Soyadı/Ünvanı

imzası

 İşyeri Sicil Numaraları

 

1…………………….

2…………………….

3…………………….

4…………………….

5…………………….


 

EK: 3

 

5569 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YAPILAN KOBİ'LER

ÜNİTE ADI:

 

 

 

 

 

 

 

YIL / SIRA NO (1)

BORÇLUNUN ADI SOYADI / ÜNVANI                              (2)

BORÇLUNUN SEKTÖRÜ     (3)

BORCUN TÜRÜ             (4)

TAKSİT SAYISI         (5)

BORÇ       TUTARI                 (6)

TECİL VE TAKSİTLENDİRME TARİHİ                   (7)

SONUÇ                                          (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sonuç Kısmına; “Devam Ediyor”, “Düzenli Ödüyor”, “Tamamen Tahsil Edildi”, “Taksitlendirme Bozuldu” gibi açıklamalar yazılacaktır.