SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

 

GENELGE

2007/32

Tarih         : 11.5.2007

Konu         : Üniversite Hastanelerinin alacaklarının terkini

28.03.2007 tarih ve 5615 sayılı Kanunun geçici 3. maddesinin 2 ve 3. fıkrası gereği, Üniversite Hastanelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (Kurum) ile Kuruma devredilen kurumlara (Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur) 31.12.2006 tarihine kadar verdikleri tedavi hizmetleri karşılığı düzenledikleri ilgili döneme ait toplam fatura bedellerinden kalan miktarların ödeme ve terkin işlemleriyle ilgili usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Üniversite hastanelerinin Kurum ile devredilen kurumlara 31.12.2006 tarihine kadar verdikleri tedavi hizmetleri karşılığı düzenledikleri faturalar iki gruba ayrılacaktır.

1) Mutabakatı sağlanamamış veya mutabakat aşamasına gelmemiş olan faturalar:

a- İncelenmemiş, incelemesi devam eden veya incelenmesi tamamlanmış faturaların fatura bedelinin %70’i oranında mahsuben ödeme yapılmış ise yapılmış olan bu ödeme fatura bedelinden düşülerek, kalan tutarın % 80’i ödenir. Toplam fatura bedelinden bu ödeme de düşülerek, kalan tutar terkin edilir.

Örnek 1: A üniversite hastanesinin teslim etmiş olduğu fatura tutarı 100.000 YTL olsun. Fatura bedelinin % 70’i üzerinden 70.000 YTL mahsuben ödeme yapılmış. Bu genelge uyarınca ilave verilecek tutar kalan 30.000 YTL’nin % 80’i olan 24.000 YTL’dir. Bu şekilde toplam fatura bedeli olan 100.000 YTL’nin %94’üne karşılık gelen 94.000 YTL ödenmiş olacak, geriye kalan ve toplam fatura bedelinin % 6’sına tekabül eden 6.000 YTL terkin edilecektir.

A üniversitesi fatura tutarı (A)                                            : 100.000 YTL

Verilen mahsuben Ödeme tutarı (%70) (B)                         : 70.000 YTL

Bakiye (C)                                                                               : 30 000 YTL

Kanun gereği bakiyeden ödenecek oran (D)                     : % 80

Kanun gereği bakiyeden verilecek tutar (E)                      : 24.000 YTL

Kanun gereği ödenecek toplam tutar (%94) (F)                : 94.000 YTL

Terkin edilen (G)                                                                    : 6.000 YTL

Terkin edilen oran (H)                                                           : % 6

Formül; A-B=C        C*D=E          F=B+E       G=A-F      H=G/A

b- İncelenmemiş, incelemesi devam eden veya incelenmesi tamamlanmış faturaların fatura bedeline mahsuben yapılan ödemenin oranı % 70’ten farklı bir oran ise ödeme % 94’e tamamlanır, % 6 terkin edilir. Terkin edilecek miktar % 6’nın altına düşemez.

Örnek 2: A üniversite hastanesinin teslim etmiş olduğu fatura tutarı 100.000 YTL ve yapılan mahsuben ödeme tutarı fatura bedelinin % 60’ı üzerinden 60.000 YTL olsun. Bu genelge uyarınca, toplam fatura bedelinin % 6’sından daha az terkin yapılamayacağı için, 100.000 YTL’nin % 6’sı olan 6.000 YTL terkin yapılacak olup, kalan tutar ödenecektir. Bu örnekte; 100.000 YTL’den mahsuben yapılan 60.000 YTL ve terkin edilecek 6.000 YTL düşüldüğünde kalan 34.000 YTL ödenecektir. Bu şekilde kalan bakiyenin % 85’i ödenirken yine toplam fatura bedeli olan 100.000 YTL’nin % 94’ü ödenmiş, % 6’sı terkin edilmiş olacaktır.

A Üniversitesi fatura tutan  (A)                                          : 100.000 YTL

Verilen mahsuben ödeme tutarı (%60) (B)                         : 60.000 YTL

Bakiye (C)                                                                               : 40.000 YTL

Terkin oranı (D)                                                                      : % 6

Terkin tutarı (E)                                                                      : 6.000 YTL

Kanun gereği bakiyeden verilecek tutar (F)                      : 34.000 YTL

Kanun gereği ödenecek toplam tutar (G)                           : 94.000 YTL

Kanun gereği bakiyeden ödenecek oran (H)                     : % 85

Formül; A-B=C      F= A-B-E      H= F/C

c- İncelenmemiş, incelemesi devam eden veya incelenmesi tamamlanmış faturalar için hiçbir ödeme yapılmamış ise toplam fatura bedeli üzerinden % 94 ödeme yapılıp, % 6 terkin edilir.

Örnek 3: A üniversite hastanesinin teslim etmiş olduğu fatura tutarı 100.000 YTL olup, herhangi bir ödeme yapılmamış. Bu genelge uyarınca verilecek tutar 100.000 YTL’nin % 94’ü olan 94.000 YTL olup fatura bedelinin % 6’sı olan 6.000 YTL terkin edilecektir.

A Üniversitesi fatura tutarı  (A)                                          : 100.000 YTL

Verilen mahsuben ödeme tutarı (%0) (B)                           : 0 YTL

Bakiye (C)                                                                               : 100.000 YTL

Kanun gereği bakiyeden ödenecek oranı (D)                    : % 94

Kamın gereği ödenecek toplam tutar (E)                            : 94.000 YTL

Terkin edilen oran (F)                                                            : %6

Terkin edilen tutar (G)                                                           : 6.000 YTL

Formül, A-B=C      E=D*C      G=F*A

2) İncelenmesi tamamlanmış ve mutabakatı sağlanarak ödeme aşamasına gelmiş ya da bedelleri ödenmiş faturalar için bu genelge hükümlerine göre herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Terkin edilen kısım için gerek Kurum gerekse üniversite hastaneleri herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunamaz.

Devredilen kurumların 31.12.2006 tarihine kadar üniversite hastaneleri tarafından verilen tedavi hizmetleri karşılığı belirli bir miktarın ödenmesi yönünde tekliflerine dayanılarak devredilen ilgili kurumların Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılan ödemeler sonrası kalan bakiyeler terkin edilmiş sayılır. Terkin edilen kısım için gerek Kurum gerekse üniversite hastaneleri herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunamaz.

Üniversite hastaneleri 31.12.2006 tarihine kadar verdikleri tedavi hizmetleri karşılığı düzenledikleri veya düzenleyecekleri faturaları bu tarihten sonraki tedavi faturalarıyla beraber olmamak şartıyla bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme birimlerine teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra teslim edilen ilgili döneme ait faturalar için ödeme yapılmayacaktır.

Üniversite hastanelerince 31.12.2006 tarihine kadar verilen tedavi hizmetleri karşılığı düzenlenen tüm faturalar ve ekleri, mutabakatı sağlanmış olanlar da dahil olmak üzere yukarıda belirtildiği üzere bedellerin ödenmesi, mahsup ve terkin işleminin yapılması sonrası kontrol edilip edilmediğine bakılmaksızın Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ekte sunulan 24.04.2007 tarih 04010 sayılı “Ayıklama ve İmha Komisyonları’nın yeniden kurulması” hakkında Başkanlık makam onayında belirtilen esaslar dikkate alınarak imha edilir. Bu fatura ve eklerin imhası ile ilgili işlemlerde herhangi bir davaya konu olan fatura ve ekleri hariç olmak üzere anılan yönetmeliğin saklama süresine ait hükümleri dikkate alınmaz.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.