SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 

Bağ-Kur Sigortalılar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/31(*)

Tarih         : 11.5.2007

Konu         : Basamak intibakı

Bilindiği üzere, 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5458 sayılı Kanunun 14. maddesiyle 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen Geçici 27. maddede;

“Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılmış olan sigortalılar 31.12.2006 tarihine kadar sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmek zorundadırlar. 31.12.2006 tarihinden sonra bilgi ve belge ibraz edenlerin hizmet süreleri saklı kalmak kaydıyla, ibraz ettikleri bilgi ve belgeler basamak tespiti ve geriye dönük prim hesabında dikkate alınmaz. Anılan tarihe kadar söz konusu bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalıların Kurumda mevcut bilgi ve belgelere göre basamak tespiti yapılır ve geriye dönük prim borçları hesaplanır.”

Hükmü yeralmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalılıkları başlatılanların 31.12.2006 tarihinden sonra Kurumumuza intikal eden bilgi ve belgelere göre basamak intibakı ve geriye dönük prim hesabının yapılamayacağı 27.12.2006 tarihli ve 210499 sayılı talimat ile İl Müdürlüklerine bildirilmiş, 01.01.2007 tarihinden itibaren basamak intibak programının kullanıma kapatılacağı dikkate alınarak 31.12.2006 tarihine kadar kayıtlara intikal eden bilgi ve belgelere göre sigortalıların intibak işlemlerinin sonuçlandırılması istenilmiş ve 01.01.2007 tarihinden itibaren de, intibak programı kullanıma kapatılmıştır.

Ancak, 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 27. maddenin gerekçesinde de yer aldığı üzere, sigortalılık tescili yapıldığı halde Kuruma ibraz edilmeyen başka sigortalılık süreleri nedeniyle basamakların değişmesinden dolayı geriye dönük prim borçları çıkarılmaması ve 5510 sayılı Kanun ile de basamak sistemi terk edileceğinden, bu tarihe kadar tüm bilgilerin sağlanarak sigortalılık bilgilerinin güncellenmesi amaçlanmıştır.

5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinin ertelenmesi nedeniyle, basamak intibakları ile ilgili işlemlerin 1479 sayılı Kanun hükümleri göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirilmesi gerekmiştir.

Bu konuda 24.07.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanunun 26. maddesiyle değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 51. maddesinde;

“Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50. maddede belirtilen aylık gelir basamaklarının ilk on iki basamağından dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir.

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır.

Ancak diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

Bu Kanun kapsamından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.”

Yine 4956 sayılı Kanunun Geçici 15. maddesiyle 1479 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15. maddesinde,

“Bu Kanunun değişik 51. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, talepte bulunmaları kaydıyla tescil tarihindeki basamak sayısı dikkate alınarak değişiklikten önce sigortalı olanlara da uygulanır”

Hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde basamak intibakı ile ilgili işlemlerin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda sürdürülmesi gerekmektedir.

1) 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 04.03.2006 tarihine kadar Kurumumuza kayıt ve tescili yapılanlardan, 31.12.2006 tarihine kadar İl Müdürlüklerimize müracaat ederek diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında çalışmalarının bulunduğuna dair bilgi ve belge ibraz etmeyenlerin basamakları, dosyalarında mevcut bilgi ve belgelere göre tespit edilecek, 3l.12.2006 tarihinden sonra intikal edecek bilgi ve belgelere göre basamak intibakı yapılmayacaktır.

2) 04.05.1979-04.10.2000 tarihleri arasındaki mevzuat hükümlerine göre Kurumumuza kayıt ve tescil işlemi yapılan ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmetlerinin bulunması nedeniyle basamak intibak işlemleri sonuçlanan sigortalıların 31.12.2006 tarihinden sonraki bir tarihte talepte bulunarak, 4956 sayılı Kanunun Geçici 15. maddesine göre basamak intibaklarının hizmet sürelerine göre yeniden tespitini isteyenler hakkında da intibak işlemi yapılmayacaktır.

3) 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 04.03.2006 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanunun 24. ve 2926 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen şartları taşımaları nedeniyle Kurumumuza ilk defa kayıt ve tescili yapılan veya yeniden sigortalılıkları başlatılan sigortalıların diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında çalışmalarının bulunması halinde bu sigortalılarımızın basamak intibak işlemlerinin yapılmasına devam edilecektir.

4) 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 04.03.2006 tarihten önce Kurumumuza kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan 31.12.2006 tarihine kadar beyanda bulundukları halde, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından hizmetleri istenilmeyen veya hizmetleri istenildiği halde, hizmet süreleri 31.12.2006 tarihinden sonraki bir tarihte il müdürlüklerimize intikal etmesi halinde de bu durumda olan sigortalılarımızın basamak intibak işlemlerinin yapılmasına devam edilecektir.

5) 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 04.03.2006 tarihinden önce kayıt ve tescil işlemleri yapılan ve 31.12.2006 tarihinden önce diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından gelen hizmet sürelerine göre basamak intibakları yapılan sigortalıların, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucu yeniden intikal eden hizmet cetvellerinde sigortalılık sürelerinin değiştiği tespit edildiğinde değişen hizmet sürelerine göre basamak intihak işlemlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 


 

(*)        2007/43 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.