SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

GENELGE

2007/27(*)

Tarih     : 18.4.2007

Konu     : Ödemelerde “borcu yoktur” yazısının aranması

Bilindiği üzere, Kurumumuz, merkez ve taşra teşkilatının mal ve hizmet ihtiyaçları ile aktif ve pasif sigortalılarımızın sağlık hizmetine ilişkin ihtiyaçları gerçek veya tüzel kişilerden satın alınmak suretiyle karşılanmakta, bedelleri ilgililerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenledikleri belgelere istinaden ödenmektedir.

Prim alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak üzere gerek yasal düzenlemelere gerekse devredilen sosyal güvenlik kurumlarının mal veya hizmet aldığı kişilerle yaptığı sözleşmelere hükümler konulmuş bulunmaktladır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83. maddesinin ikinci fıkrasında sigorta primlerinin hak edişlerden mahsubu yapılmak suretiyle ödenmesi esası getirilmiştir. Diğer taraftan, 16.5.2006 tarih ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 1. maddesinin ikinci fıkrasında Kurumun anılan Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede. Kurumun muaccel hale gelen alacağını tahsil edemediği borçlulara mal ve hizmet alımları sonucunda yapacağı ödemelerde alacağını garanti altına almak üzere, mal ve hizmet alımı yapılan gerçek veya tüzel kişilerin sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ile doğabilecek diğer fer’ilerine ilişkin borcunun bulunup bulunmadığının Kurumumuzun (Devredilen Kurumlar dahil) merkez ve taşra teşkilatları tarafından mal ve hizmet alımlarının bedellerinin ödenmesinden önce dikkate alınarak, işlem yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla, telefon, elektrik, şebeke suyu, doğalgaz gibi tarifeye bağlı tekel durumundaki alımlar hariç olmak üzere, mal veya hizmet alınan gerçek veya tüzel kişinin Kurumumuzdan alacağının ödenmesinde veya avans olarak ödemede aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1- Kurum ile gerçek veya tüzel kişiler arasında bir sözleşme bulunması ve sözleşmede Kurum alacağı düşüldükten sonra ödeme yapılmasına ilişkin bir hüküm yer alması halinde borç miktarına bakılmaksızın sözleşme hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Sözleşmede borcun nasıl mahsup edileceğine dair bir hüküm bulunmayan durumlarda aşağıdaki madde uygulanacaktır.

2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu dışında kalan işlerde (hastaneler, eczaneler, görüntüleme merkezleri, tıp merkezleri gibi sağlık hizmet sunucularından alınan hizmetler dahil), sözleşme yapılmamış olması veya sözleşmede Kurum alacağının tahsilinden sonra borç bakiyesinin ödeneceğine dair bir hüküm bulunmaması halinde; ödeme yapılacak gerçek veya tüzel kişilerce teslim edilen her fatura ekinde, Kurumumuzun ilgili birimlerinden Türkiye genelinde yapılmış sorgulama sonucunda alınmış “borcu yoktur” yazısı aranacaktır.

Gerçek kişilerin kendi sigortalılığı ile ilgili olarak ise, her ay bir defa olmak üzere devredilen Bağ-Kur il Müdürlüklerinden alınmış “borcu yoktur” yazısının veya Kurum internet sisteminden borç durumuna ilişkin alınmış ve kendileri tarafından kaşelenip imzalanmış dökümün faturaları ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi işlerde ise, mal veya hizmet alımının toplanı bedelinin anılan Kanunun 22/d maddesinde belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen limitlerin üstünde kalması halinde (2007 yılı için KDV hariç, Büyükşehir Belediyesi olan illerde 28.880,00 YTL, bunun dışında kalan illerde ise 9.624,00 YTL) ödeme işleminden önce gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye genelinde yapılmış sorgulama sonucunda alınmış “borcu yoktur” yazısı fatura ekinde aranacaktır.

Kurumumuzun mal veya hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişiler ödeme işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin olarak Kurumumuza ibraz edecekleri “borcu yoktur” yazılarını devredilen SSK tarafından sunulmakta olan “e-borcu yoktur uygulaması”ndan internet ortamında temin edebileceklerdir. Şimdiye kadar bu uygulamadan yararlanmak için müracaatı olmayan kişilerin devredilen SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bir an önce müracaat etmeleri gerekmektedir.

“Borcu yoktur” yazısının, borç nedeni ile temin edilememesi halinde borç miktarını gösterir ilgili birimlerden alınmış yazı faturaya eklenecektir. Bu durumda Kurumca yapılacak ödemeden ilgili borç tahsil edilerek varsa kalanı ödenecektir.

Diğer taraftan, muaccel hale gelmiş olmakla birlikte, mal ve hizmet alımı yapılan gerçek veya tüzel kişi tarafından Kurumumuza olan prim borcunun, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirmesi yapılmış ve taksitleri düzenli ödeniyorsa veya 4958, 5458 sayılı Kanunlar gibi özel kanunlara göre borçlarını yeniden yapılandırmış ve yapılandırma anlaşması bozulmamışsa ya da Kurumumuz tarafından re’sen tahakkuku yapılmış (asgari işçilik, eksik gün nedenine bağlı olarak re’sen hesaplanan borçlar gibi) olmasına rağmen henüz idari aşamada borç kesinleşmemiş ise, Kurumumuzun ilgili birimlerinden bu hususu teyit edecek yazının ibraz edilmesi kaydıyla, gerçek ve tüzel kişilere mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödeme yapılabilecektir.

Kurum tarafından mal ve hizmet alımına ilişkin olarak gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmelere, ilgililerin Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ile doğabilecek diğer fer’ilerine ilişkin borcu bulunması halinde, bu borç miktarı düşüldükten sonra varsa kalan tutarın ödeneceğine dair hüküm konulması gerekmektedir.

Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 (*)            2015/7 sayılı Genelge ile 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.