SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/26

Tarih         : 18.4.2007

Konu         : Yurt Dışından İlaç Temini Esasları ve Protokolü

Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçların yurt dışından temini işlemlerine ilişkin olarak, Kurum Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 04.04.2007 tarihinde ekte bir örneği bulunan Protokol imzalanmıştır.

TEB tarafından anılan protokol esasları çerçevesinde veya sigortalı / hak sahiplerince kendi imkanlarıyla yurt dışından ilaç teminine ilişkin işlemler, aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

Kurum sigortalıları ve hak sahipleri; tedavileri için gerek görülen yurt dışı ilaç taleplerini, Türk Eczacıları Birliğine iletecek ve bu talepler doğrultusunda ilaçlar, Protokol esasları çerçevesinde İthal İlaç Provizyon Sistemi üzerinden Türk Eczacıları Birliğince yurt dışından temin edilerek hastanın adresine teslim edilecektir.

İlaçların bu şekilde yurt dışından temini için sigortalı ve hak sahipleri;

İlacın teminine esas teşkil eden;

- Adlarına eksiksiz düzenlenmiş reçete aslı,

- Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve kullanım süresini belirten sağlık raporu / sağlık kurulu raporunun, raporun düzenlendiği tarihte geçerli olan Kurum tarafından uygulanan sağlık yardımlarına ilişkin tebliğde belirtilen şekilde onaylanmış örneği,

- Hastanın sağlık karnesinin ön yüz fotokopisi,

- Hastanın T.C. kimlik numarası,

- İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek ikinci bir kişiye ait telefon numarası,

- Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evrakları;

Türk Eczacıları Birliği’ne ulaştıracaklardır.

Bu işlemler sırasında sigortalı ve hak sahiplerine, gerektiğinde Bölge Eczacı Odaları ile SSK Sigorta / Sağlık İşleri İl Müdürlükleri (Devredilen), Bağ-Kur İl Müdürlükleri (Devredilen), Emekli Sandığı Bölge Müdürlükleri (Devredilen); yapılacak işlemler konusunda yardımcı olacaklardır.

Yürürlükteki, Kurum tarafından uygulanan sağlık yardımlarına ilişkin tebliğe göre muafiyet kapsamına girmeyen ilaçlar için alınması gereken ilaç katkı payı sigortalı ve hak sahiplerinden Türk Eczacıları Birliği tarafından alınacaktır.

Kurum ile Türk Eczacıları Birliği arasında 04.04.2007 talihinde imzalanarak yürürlüğe giren söz konusu Protokolün; V-Faturalama ve Ödeme Zamanı başlıklı bölümünde belirlenen hükümlerine göre;

Kurum sigortalıları ile hak sahipleri adına protokol kapsamında temin edilen ilaçların ödemeye ilişkin tüm belgeleri, TEB tarafından SSK Ankara Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (Devredilen) ibraz edilecek ve ödeme dahil gerekli işlemler, adı geçen birim tarafından yapılacaktır.

Öte yandan; söz konusu protokol kapsamı dışında sigortalı ve hak sahiplerinin, tedavilerinde gerekli görülen bu grup ilaçları, TEB’e başvurmadan kendi imkanları ile yurt dışından temin etmeleri halinde ise bu ilaçların bedellerinin, sigortalı / hak sahiplerine ödenmesi işlemlerinde, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte;

- Şahsi tedavi için ilacın ithaline izin verildiğine dair Sağlık Bakanlığı’ndan ithal izni alınmış reçete aslı yada ithal izni anılan Bakanlığa reçete fakslanarak alınmış ise reçete aslı ile birlikte Sağlık Bakanlığınca ithal izni verilmiş faks reçete,

- Temini yapılan ilaçların kutusu,

- İlacın hangi ülkeden ve ne bedelle getirildiğini gösteren fatura veya buna eş belge aslı,

Sigortalı ve hak sahipleri tarafından doğrudan ödeme birimine ibraz edilecektir veya;

Devredilen SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kurumlarının, illerde ve (varsa) ilçelerdeki birimleri, kendi imkanları ile ilaç temin eden ve bedellerini Kurumdan tahsil etmek üzere başvuran sigortalı veya hak sahiplerinin ödemeye esas evraklarını Genelge doğrultusunda kontrol ederek teslim alacak ve hastanın açık adresi, telefon numarası, T.C.Kimlik Numarasının yer aldığı talep dilekçesi ekinde gerekli ödeme dahil tüm işlemler yapılmak üzere SSK Ankara Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (Devredilen) göndereceklerdir.

Sigortalı ve hak sahiplerinin, kendi imkanları ile temin ettikleri ilaçların ödemesi, belgelendirilmesi halinde ilaç için yürürlükte olan oran üzerinden KDV, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ile gümrük vergi, resim ve harç tutarları da dahil olmak üzere; aynı ilaca Kurum tarafından protokol çerçevesinde TEB’e (Kurum İthal İlaç Provizyon Sisteminde kayıtlı bulunan) ödenen fiyat aşılmamak üzere yapılacaktır.

Sigortalı veya hak sahiplerinin kendi imkanları ile yurt dışından ilaç temininde kişiye yapılacak ödemelerde; Kurum, aynı ilacın temin edilebilen eşdeğerleri arasında provizyon sisteminde kayıtlı en uygun fiyatlısı üzerinden işlem yapacaktır.

Ödeme; şahıs adına düzenlenen ödeme emri belgesi tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak yapılacaktır.

İlgili birimce ödemesi yapılacak bu grup ilaçların İthal İlaç Provizyon Sisteminde kayıtlı olmaması halinde, konu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne bildirilecek, ilacın provizyon sistemine kaydı tamamlandıktan sonra yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Şahsa ödemesi yapılan ilacın, TEB tarafından mükerrer temininin ve Kurum tarafından bedelinin mükerrer ödenmesinin engellenmesi ve takibi açısından; şahıs ödemesine esas sigortalı yada hak sahibi ile reçete / ilacın; kutu, doz, rapor, ödeme vb. bilgilerinin ithal ilaç provizyon sistemine kaydı işlemleri ilgili ödeme birimince yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.