SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/22(**)

Tarih         : 9.4.2007

Konu         : 2007 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapıların sınıf ve grupları

“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” 10.03.2007 tarih, 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 2007 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir liste(*) ilişiktedir.

Buna göre, 2007 yılı içinde başlayıp biten ve araştırma işlemi sırasında 2007 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinin henüz açıklanmamış olması nedeniyle, 2006 yılı birim metrekare maliyet bedeli esas alınmak suretiyle araştırma işlemi yapılarak ilişiksizlik belgesi verilmiş özel bina inşaatı işyerleri için, 2007 yılına ilişkin birim metrekare  maliyet bedeli esas alınmak suretiyle araştırma işlemi yeniden yapılacak ve hesaplanan fark işçilik tutarına ilişkin primler işverenlerden tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılardan, gerek ön değerlendirme gerekse araştırma işlemleri sırasında bazı inşaatların yapı ruhsatnamelerinde kayıtlı nitelikleri dikkate alındığında, ruhsatnamede kayıtlı yapı sınıf ve gruplarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan listede kayıtlı yapı sınıf ve gruplarından farklı olduğu veya doğalgazlı olarak inşa edilen yapıların hangi yapı sınıf ve grubunda değerlendirileceği ya da aynı yapı ruhsatında yer alan farklı mekanların ayrı ayrı mı, yoksa yalnızca bir yapı sınıf ve grubunda mı değerlendirileceği gibi hususlarında tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından, yapılacak işlemlerde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulacaktır.

1- Dört kat üzerindeki (beş ve daha fazla katlı) konutlar bina yüksekliliği 21.50 metreyi aşmamak kaydıyla, kalorifersiz olarak yapılmış olsalar dahi, bu yapılarda imar mevzuatına göre asansör yapılması zorunlu olduğundan III. sınıf B grubunda,  bina yüksekliği 21.50 metreyi aşan asansörlü ve/veya kaloriferli apartman tipi konutlar ise, IV. sınıf A grubunda değerlendirilecektir.

2- Bina yüksekliği 21.50 metreyi aşmayan beş kat ve üzerindeki konutlarda, kod altında kalan bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilmiş olması ve bodrum kat veya katlarla birlikte kat sayısının beşin üzerinde olması halinde, kat sayısının tespitinde, iskana yönelik inşa edilen bodrum katlar da dikkate alınacaktır.

Bu itibarla, bodrum kat veya katlarla birlikte kat sayısının beş kat ya da daha fazla olduğu ve yapı ruhsatnamesinde de III. sınıf A grubunda gösterilen konutlarda, bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği (kapıcı daireleri de dahil olmak üzere) hususu resmi bir yazı ile işverenlerden sorulacak,

a) İşverenlerce, bodrum kat veya katların iskana yönelik olarak inşa edildiğinin bir dilekçe ile beyan edilmesi halinde, bu nitelikteki konutlar III. sınıf B grubunda,

b) Bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilmediğinin beyan edilmesi halinde ise, durumun resmi kurum ve kuruluşlardan alınan resmi belge ile kanıtlanması istenilecek, resmi belge ile kanıtlanamaması durumunda, Ünitede görevli Sigorta Yoklama Memurları vasıtasıyla, bu katların iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği tespit edilecektir. Bu tespit sonucunda da bodrum kat veya katlarının,

- İskana yönelik olarak inşa edildiğinin tespiti halinde III. sınıf B  grubu,

- İskana yönelik olarak inşa edilmediğinin tespiti halinde ise III. sınıf A grubu,

Birim metrekare maliyet bedelleri esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

3- Kalorifersiz olduğu halde asansörlü olan konut yapıları, kat sınırlamasına bakılmaksızın yüksekliği 21.50 metreyi aşmamak kaydıyla III. sınıf B grubunda değerlendirilecektir.

4- Doğalgazlı olarak inşa edildiği halde yapı ruhsatnamelerinde III. sınıf A grubunda gösterilen ve kat sayısı dört ve altında olan konutlarda, kalorifer tesisatının mevcut olup olmadığı bir yazı ile işverenlerden sorulacaktır. İşverenlerce,

a) Kalorifer tesisatı bulunduğunun beyan edilmesi halinde III. sınıf B grubunda,

b) Kalorifer tesisatının mevcut olmadığının beyan edilmesi halinde ise, Ünitede görevli Sigorta Yoklama Memurları vasıtasıyla, kalorifer tesis edilip edilmediği tespit edilecektir. Bu tespit sonucunda da,

- Kalorifer tesisatının yapılmış olduğunun anlaşılması halinde III. sınıf B grubu,

- Kalorifer tesisatının yapılmamış olduğunun anlaşılması durumunda ise III. sınıf A grubu,

Birim metrekare maliyet bedelleri esas alınacaktır.

Kat sayısı  beş ve üzerinde olup doğalgazlı olarak inşa edilen ve yüksekliği 21.50 metreyi aşmayan konutlar III. sınıf B grubunda, 21.50 metreyi aşan konutlar ise IV. sınıf A grubunda yer aldığından, doğalgazlı olarak inşa edilen bu nitelikteki konutların kaloriferli olarak yapılmış olup olmadığı hususunda tespit yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

5- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıf ve grubunu, bir blokta bulunan farklı mekanları dikkate almaksızın belirlemektedir.

Bu bakımdan, yapı ruhsatnamelerine göre farklı mekanlardan oluştuğu anlaşılan yapılar, bundan böyle yapılacak işlemlerde bir bütün olarak dikkate alınacak ve yalnızca bir yapı sınıf ve grubunda değerlendirilecektir.

Yalnızca bir yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi sırasında da inşaatın yapı ruhsatnamesinde kayıtlı nitelikleri ve yapının kullanım amacı dikkate alınacaktır.

Örneğin, kullanım amacı; mesken, dükkan ve depo, yapı sınıf ve grubu da;  III-A, III-B ve I-B olarak belirtilmiş yapı ruhsatında, yapının esas alınacak sınıf ve grubunun belirlenebilmesi için yapının nitelikleri incelenecek olup, bu bölümde yapının kaloriferli veya asansörlü olarak inşa edilip edilmediğine veya kat sayısının beş veya üzerinde olup olmadığına ya da doğalgazlı olarak inşa edilip edilmediği gibi kıstaslara bakılacaktır.         

Bu nedenle, 13.05.2004 tarihli, 16-318 Ek sayılı Genelgemizin Kuruma Yeterli İşçiliğin Bildirilmiş Olup Olmadığına İlişkin Araştırma başlıklı 8. maddesinin “Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde Yapılacak Araştırma” başlıklı bölümünün 11. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna karşın, birden fazla bloktan oluşan özel bina inşaatları için tek işyeri dosyasının açılmış olması ve blokların niteliklerinin veya kat sayısının ya da yüksekliklerinin birbirinden farklı olması durumunda, ön değerlendirme ve araştırma işlemi, nitelikleri itibariyle yapı sınıf ve grupları farklı olan bloklar için ayrı ayrı yapılacaktır.

6- 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in Açıklamalar bölümünün 2. maddesinde “Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2007 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2007 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap  yapılacağı” öngörülmüştür.

Buna göre, bazı binalar başladığı yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda, bitirildiği yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda yer aldığından, bu nitelikteki yapılar için inşaata başlanıldığı yılda yayımlanan yapı sınıf ve grubu esas alınarak bina maliyeti hesaplanacaktır.

Örneğin, otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf A grubunda yer aldığı halde, 2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf B grubunda yer almaktadır.

Yapımına 12.05.2004 tarihinde başlanılıp, 16.10.2006 yılında bitirilen ve alanı 1.000 metrekare olan, kalorifer ve asansör tesisatı bulunmayıp dört katlı olan 1 yıldızlı otel için Kurumumuza yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığına ilişkin Ünitece yapılacak araştırma işlemi sırasında, anılan yapı 2004 yılı Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf A grubunda yer aldığı için bu grupta değerlendirilerek, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38. maddesine göre bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin (2005 yılı) birim maliyet bedeli esas alınacaktır.

Bu durumda, bu işyeri için Kurumumuza bildirilmiş olması gereken asgari işçilik miktarı:

1.000 m2 x 315,00 YTL = 315.000,00 YTL X % 6.75 = 21.262,50 YTL olacaktır. 

Ancak, söz konusu yapının kaloriferli veya asansörlü ya da doğalgazlı olarak inşa edilmiş olması veya kat sayısının beş ve üzerinde olması yahut bina yüksekliğinin 21.50 metrenin üzerinde olması gibi durumlarda, yapının niteliğine bakılmak suretiyle başladığı yıldaki yapı sınıf ve grubu esas alınacaktır.

Diğer taraftan, bina yüksekliği 21.50 metreyi aşan apartman tipi konutlar, 2005 yılından bu yana IV. sınıf A grubunda yer almaktadır.

Buna göre, yapımına 2004 yılında başlanılan ve yüksekliği 21.50 metreyi aşan kaloriferli bina inşaatı için III. sınıf B grubu, yapımına 2005 yılında başlanılan ve yüksekliği 21.50 metreyi aşan apartman tipi konut için ise IV. sınıf A grubu birim metrekare maliyet bedelleri esas alınacaktır.

Dolayısıyla, bina yüksekliği 21.50 metreyi aşan ve yapımına 2004 yılı ve öncesinde başlanılan apartman tipi konutlar için ayrıca yapı sınıf ve grubu belirlenmediğinden yapının niteliğine bakılarak, yapımına 2005 ve sonrası yıllarda başlanılan apartman tipi konutlar için ise, birim maliyet listesinde yer alan yapı sınıf ve grubu esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


 

(*)       Genelgeye ekli liste için SSK Genel Tebliğlerine bakınız.

**        04.02.2011 tarihli 2011/13 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.