SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/21

Tarih         : 19.3.2007

Konu         : Hekim Yetkilendirme Sistemi

Bilindiği üzere; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda devamlı olarak en az 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin sağlık durumlarını denetlemek, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere işyerlerindeki işçi sayısı ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre işverenin hekim bulundurması zorunlu kılınmıştır.

Diğer taraftan, işverenin talebi halinde hekimlere sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin temini ile işyerlerindeki iş gücü ve zaman kaybının önlenmesi ve sağlık tesislerinin poliklinik yükünün azaltılması bakımından Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınabilmektedir.

Hekimlerin işyeri sigortalılarına Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisinin hangi esaslara göre talep edileceği ve yetki tanınacağı ise, 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı genelge ile açıklanmıştır.

Bugüne kadar olan sürede hekimlere işyeri sigortalılarına Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınması işlemleri SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen) bünyesinde yapılmakta idi.

Ancak, bu konudaki işlemlerin mahallinde yapılarak işgücü ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla bundan böyle hekimlere işyeri sigortalılarına Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınmasına ilişkin işlemler Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Sağlık İşleri İl Müdürlüklerince, diğer illerde ise Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince 21.03.2007 tarihinden itibaren işletime açılacak olan “Hekim Yetkilendirme Sistemi” programı vasıtasıyla mahallinde yürütülecektir. 

İşyerleri tarafından yapılacak olan hekim yetkilendirme talepleri anılan müdürlüklerimiz tarafından 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı Genelge ve 18.02.2004 tarihli, 110968 sayılı Genel Yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek ve yetkilendirilmesi uygun görülen hekimlere ilişkin bilgilerin, “Hekim Yetkilendirme Sistemi”ne kaydı, örneği Ek-1’de yer alan “Hekim Yetkilendirme Kararı”nın düzenlenmesini müteakip yapılarak yetkilendirme talebinin sonucu ilgili işyerine bir yazı ile bildirilecektir.

 “Hekim Yetkilendirme Sistemi”ne ilişkin program 21.03.2007 tarihinde işletime açılacağından, bu tarihten sonra hekim yetkisi talepleri ilgili müdürlükler tarafından SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına (Devredilen) gönderilmeyecektir.

Bilindiği gibi, bir hekime iki işyerinden (kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde kadrolu olarak çalışan hekimlerin kadrolarının bulunduğu kurum ile birlikte üç işyerinden) fazla işyeri için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınması mümkün olmadığından, söz konusu yetki limitinin aşılmaması büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, hekimlerin T.C Kimlik Numarası, diploma tescil numarası ve işyeri sicil numarası esas alınarak işletime açılan “Hekim Yetkilendirme Sistemi”nde yetki limitinin aşılmamasına ilişkin kontrol yetki verilen hekimin niteliğine (kamu/kadrolu, sağlık kurum ve kuruluşu, özel/serbest, emekli, tam gün hekimler) göre program tarafından yapılmakla birlikte, sisteme aktarılan daha önce yetkilendirilmiş hekimlere ve işyerlerine ilişkin sözkonusu bilgilerin eksik veya hatalı olmasından dolayı, fazla sayıda yetkilendirme yapılmaması amacıyla yetkilendirilmiş hekim ve işyerlerine ilişkin bilgiler; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Sağlık İşleri İl Müdürlüklerince, diğer illerde ise Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince işletime açılmış olan “Hekim Yetkilendirme Sistemi”nde yer alan RAPORLAR/İllere Göre Hekim ve İşyerleri seçeneğinden kendi bölgelerinde daha önce yetki verilmiş hekim ve işyerleri listesi alınmak ve bu listede yer alan işyerleri ile temasa geçilmek suretiyle en geç 2007/Haziran ayı sonuna kadar güncellenecektir.

Öte yandan, 06.07.2005 tarihli, 25867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik”in değişik 26. maddesinde özetle;

Bakanlık dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren, üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerden kendilerine aile hekimliği yetkisi verilmemiş olanların, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapacağı ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendireceği, yine çalışana sevk, reçete ve rapor gerektiğinde kişiyi bilgilendirerek ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine göndereceği, bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak, bundan böyle aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi talep edilen hekimlerin aynı zamanda aile hekimliği yetkisine de haiz olması gerekmektedir.

Ayrıca, aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde daha önceki dönemlerde Kurumumuz tarafından kendilerine iki güne kadar istirahat verme ve reçete yazma yetkisi tanınmış hekimlerin Ünitelerimizce tespitinin yapılarak, bu hekimlerden aile hekimliği yetkisine haiz olduklarını belgelendirmeleri istenecektir. Aksi halde, Ünitelerimizce bu hekimlerin Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi iptal edilerek, ilgili işyerine/hekime yazılı olarak bilgi verilecektir.

Diğer taraftan, 3-255 Ek sayılı Genelge ekinde yer alan Talep Formu ve Sözleşme örnekleri yeniden düzenlendiğinden, bundan böyle söz konusu işlemlerde Ek-2’de yer alan “Hekim Yetkilendirme Talep Formu” ve Ek-3’de yer alan “İşveren ve Hekim Arasında Yapılan Sözleşme” örnekleri kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve tereddüt edilen konuların SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına (Devredilen) sorulmasını rica ederim.

 

 

 

Ek-1:Hekim Yetkilendirme Kararı

Ek-2:Hekim Yetkilendirme Talep Formu

Ek-3:İşveren ve Hekim Arasında Yapılan Sözleşme


 

Ek-1

…………………SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Tarihi      :                

Karar No            :

HEKİM YETKİLENDİRME KARARI

İŞYERİNİN/İŞYERLERİNİN:

Unvanı                                : 1-……………………………………………………

2-……………………………………………………

3-……………………………………………………

Sicil Numarası                  : 1-……………………………………………………

2-……………………………………………………

3-……………………………………………………

Adresi                                 : 1-……………………………………………………

2-……………………………………………………

3-……………………………………………………

YETKİLENDİRİLEN HEKİM/HEKİMLER:

1-Adı ve Soyadı                 : ………………………………………………………

   T.C.Kimlik No               : ………………………………………………………

   Diploma No                    : ………………………………………………………

   Diploma Tescil No        : ………………………………………………………

   Hekimin Niteliği           : ………………………………………………………

2-Adı ve Soyadı                 : ………………………………………………………

   T.C.Kimlik No               : ………………………………………………………

   Diploma No                    : ………………………………………………………

   Diploma Tescil No        : ………………………………………………………

   Hekimin Niteliği           : ………………………………………………………

3-Adı ve Soyadı                 : ………………………………………………………

   T.C.Kimlik No               : ………………………………………………………

   Diploma No                    : ………………………………………………………

   Diploma Tescil No        : ………………………………………………………

   Hekimin Niteliği           : ………………………………………………………

KARAR

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

Memur                         Şef                                Müdür Yrd.                           Müdür

 

 

Hekim Yetkilendirme Talebinin Değerlendirmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

A-İşyeri İle İlgili Olarak

-Hekim Yetkilendirme Sistemi işyerlerinin sicil numarası ve unvanına göre çalıştığından program tarafından yetki istenilen işyerinin sistemde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmektedir.  Şayet yetki istenilen işyeri/işyerleri sistemde kayıtlı değilse ilgili memur tarafından öncelikle bu işyerinin sicil numarası/unvanı işveren sisteminden sorgulanarak kaydedilecektir.

-Daha önce hekim yetkisi verilmiş olan bir işyerine yetkilendirme ile ilgili yeni bir işlem yapılacak ve bu işyerinin de unvanı/işyeri sicil numarasında bir değişiklik olmuş ise, öncelikle işyerinin unvan/işyeri sicil numarası Hekim Yetkilendirme Sisteminde güncellenecektir.(Gerekli olması halinde işyeri unvan/sicil numarası değişikliğine ilişkin belge istenecektir)

-Hekim yetkilendirme talebinde bulunan işyeri tarafından verilen “Hekim Yetkilendirme Talep Formu”nda mutlaka işveren/işverenlerin veya bunların yetkililerinin/vekillerinin imza ve kaşelerinin bulunması gerekmektedir. Sözkonusu bilgilerin eksik olması halinde bunlar tamamlatılacaktır.

-Birden fazla işyerinin bir araya gelerek oluşturdukları ortak sağlık birimi için hekim yetkisi talebinde bulunulması halinde, “Hekim Yetkilendirme Talep Formu” ile “İşveren ve Hekim Arasında Yapılan Sözleşme”ye bütün işyerlerine ilişkin bilgilerin (unvan, işyeri sicil numarası, adres, işveren imza/kaşe vbg.) yazılması sağlanacak ve bu bilgilerin sisteme girişi yapılacaktır.

-Daha önce hekim yetkisi verilmiş ortak sağlık birimine yeni bir işyerinin dahil olması veya söz konusu ortak sağlık biriminden bir veya birden fazla işyerinin ayrılması halinde bu değişiklikler mutlaka ilgili Müdürlüğe bildirilecek ve bu değişiklikler sisteme kaydedilecektir. Gerekli olması halinde ortak sağlık birimine dahil olan işyerlerinin unvan, sicil numarası, adres vbg. bilgilerin güncellemesi yapılacaktır.

B-Yetkilendirilen Hekim İle İlgili Olarak

-Hekim Yetkilendirme Sistemindeki kontroller hekimin T.C.Kimlik Numarası ve Diploma Tescil Numarası(Sağlık Bakanlığı tarafından verilen) üzerinden yapıldığından, öncelikle yetki istenilen hekimin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası,Diploma Tescil Numarası ve Niteliği (kamu/kadrolu, sağlık kurum/kuruluşları, özel/serbest, emekli, tam gün) bilgileri sisteme doğru olarak girilecektir.

-Şayet yetkilendirilecek olan hekim, daha önce sistemde kayıtlı ise, bu defa bu hekime ait yukarıda belirtilen bilgiler mutlaka güncellenecektir.

-Yetki istenilen hekim emekli bir hekim ise, kendisinden emekli olduğunu kanıtlayan belge ile vergi mükellefi olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak belgenin yanı sıra hiçbir kamu ve özel sağlık kuruluşunda çalışmadığına dair taahhütname/yazı alınacaktır.

-İşyeri sayısı itibariyle yetkilendirme limitinin aşılmaması amacıyla, yetkilendirilecek olan hekime daha önce başka bir işyeri için yetki verilip verilmediği titizlikle kontrol edilecektir. Gerekli olması durumunda hekimin diğer işyerindeki yetkisi ile ilgili bilgilerin güncellemesi yapılacaktır.

-Yetkilendirmelerde hekimin niteliğine göre 3-255 Ek sayılı Genelgedeki açıklamalar dikkate alınarak yetki istenilen hekimin Tabip Odası İzin Belgesinin olup olmadığının kontrolü yapılarak, eksik olması halinde tamamlatılacaktır.

-Yine, 3-255 Ek sayılı Genelgedeki açıklamalar dikkate alınarak yetkilendirilecek olan  hekimin kamu/kadrolu,  sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan bir hekim olması halinde 2368 sayılı Kanunun 4. maddesine göre part-time çalıştığına dair belge istenecek ve söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren 1 yıl sonunda yenilenmesi sağlanacaktır.

-Part-time çalışan hekimin yetki istenen işyerindeki (hekim yetkilendirme talep formu ile sözleşmede belirttiği) çalışma saatlerinin; görev yaptığı kamu kurum kuruluşları/sağlık kurum kuruluşlarındaki mesai saatlerine göre birbiriyle çakışmayacak şekilde ayarlanmış olmasına dikkat edilecektir.

-İlk defa yapılacak olan yetkilendirmelerde, hekimin nüfus cüzdanı ve diploma fotokopisi istenecektir.

-Hekim yetkisi istenilen işyerine daha önce başka bir hekim/hekimler için yetki verilmiş ve bunlarda bir değişiklik olmuş ise, sistemde buna ilişkin bilgiler güncellenecektir.        


 

Ek-2

HEKİM YETKİLENDİRME TALEP FORMU

 

A-

İŞYERİ ÜNVANI VE ADRESİ:

.............................................................................

............................................................................

B-

İŞYERİ SİCİL NUMARASI:

C-

ORTAK SAĞLIK BİRİMİ

OLUŞTURULMUŞ İSE İŞYERLERİ ÜNVANLARI-ADRESLERİ-SİCİL NUMARALARI-İMZA VE

KAŞELERİ:

(İŞYERİ SAYISI FAZLA İSE EK LİSTE YAPILABİLİR.

1- .........................................................................

.............................................................................

 

 


 

2- .........................................................................

.............................................................................

 

 


 

3- .........................................................................

.............................................................................

 

 


 

D-

ORTAK SAĞLIK BİRİMİNDEN AYRILAN İŞYERİ/İŞYERLERİ VAR İSE ÜNVANLARI-SİCİL

NUMARALARI:

 

E-

İŞYERİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YAPIP, YAPMADIĞI:

 

YAPILMIŞ İSE İŞYERİNİN YENİ ÜNVANI:

(BUNA İLİŞKİN BELGENİN

GÖNDERİLMESİ)

 

F-

İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI:        

 

SOSYAL GÜVENLIK DESTEK PRİMİNE TABİ  ÇALIŞANLARIN SAYISI:

 

G-

HEKİMİN ADI-SOYADI :

 

T.C KİMLİK NUMARASI:

 

H-

DİPLOMA TESCİL NUMARASI:

(SAĞLIK BAKANLIĞI

TARAFINDAN VERİLEN)

 

BRANŞI:

 

İHTİSAS NUMARASI:

 

I-

HEKİMİN İŞYERİNDE POLİKLİNİK YAPACAĞI GÜNLER VE SAAT ARALIĞI:  (TÜM HANELER DOLDURULACAK)

GÜNLER

:

SAAT ARALIĞI:

Pazartesi

:

.........................................

Salı

:

.........................................

Çarşamba

:

.........................................

Perşembe

:

.........................................

Cuma

:

.........................................

İ-

HEKİMİN KADROLU OLARAK RESMİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI,  ÇALIŞIYORSA BU KURUM-KURULUŞUN ÜNVANI :

 

HEKİMİN BU KURULUŞTA HANGİ

YASAYA TABİ OLARAK

ÇALIŞTIĞI:

(506-657-399 vbg.)

 

J-

HEKİMİN BAŞKA BİR

İŞYERİ/İŞYERLERİNDE YETKİSİ VAR İSE İŞYERİNİN ÜNVANI/ÜNVANLARI :

 

 

SİCİL NUMARASI/NUMARALARI :

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

 

K-

İŞYERİNDE DAHA ÖNCE YETKİLİ

HEKİM/HEKİMLER VAR İSE

AYRILIP AYRILMADIKLARI:

 

AYRILDILARSA

ADI- SOYADI/ADLARI-SOYADLARI:

 

L-

İŞVEREN/İŞVERENLERİN ONAYI :

İMZA-KAŞE

(EK LİSTE YAPILABİLİR)

 

 


 

Ek-3

İŞVEREN VE HEKİM ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME                       

 

 

 

İşyerinin;

- Ünvanı:

(Ortak sağlık birimi oluşturulmuş ise bu işyerlerinin ünvanları-işyeri sicil numaraları-adresleri- işveren imza-kaşe bilgilerinin yer aldığı  ek bir liste sözleşmeye eklenecektir.)

- Adresi:

- Tel:

- Fax:

- e-posta:

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil Numarası:

- İşyeri Sicil Numarası:

- Faaliyet Konusu:

- Yer aldığı Risk Grubu:

- Çalışan Sigortalı Sayısı:

 

Hekimin;

- Adı Soyadı:

- T.C Kimlik Numarası:

- Diploma Numarası:

- Diploma Tescil Numarası:

- İhtisas Numarası:

- İşyeri Hekimliği Sertifikası Numarası:

- Branşı:

- Hekimin Niteliği: a) Kamu/Kadrolu  

b) Sağlık Kurum/Kuruluşları

c) Özel/Serbest 

d) Emekli

e) Tam gün

 

 

- Tabip Odası İzin Belgesinin Tarih ve Sayısı:

- Yetki İstenilen İşyerindeki Çalışma Gün ve Saatleri:

Günler:      Pazartesi             Salı           Çarşamba         Perşembe        Cuma

Saatler:         …/…              …/…              …/…                 …/…            …/…

- Görev Yaptığı Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşun Ünvanı:

Bu Kurum/Kuruluştaki Mesai Saatleri:

- Part-Time Belgesinin Tarihi:

- Kurumumuzca Yetki Verilen Bir Başka İşyeri/İşyerleri Var İse;

Ünvanı/Ünvanları:

İşyeri/İşyerlerinin Sicil Numarası/Numaraları:

İşyeri/İşyerlerindeki Çalışma Saatleri:

Ayrılıp/Ayrılmadığı:

- Yetkilendirme yapılan hekimin görevinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bu durum işveren/yetkilendirilen hekim tarafından en geç 3 iş günü içerisinde ilgili Müdürlüğe bildirilecektir.

- Hekimin Kurumca verilen yetkiye ilişkin belirlenmiş olan kurallara uymadığı, usulsüzlük yaptığı veya Kurumumuzu zarara uğrattığının tespiti halinde, Kurum zararından yetkilendirilmiş hekimler sorumlu olup, hekimin işyerinden ayrıldığının süresi içinde bildirilmemesi durumunda da ayrılış tarihinden itibaren yazılan reçete bedellerinden ve Kurumun uğrayacağı diğer zararlardan yetkilendirilmiş hekimle birlikte işverenler de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

 

Özel Hükümler:

 

 

Tarih

 

               İşveren                                                                               Hekim

             İmza-Kaşe                                                                         İmza-Kaşe

 

 

 

Ek-1: Hekim Diploma Fotokopisi

Ek-2: Hekim Nüfus Cüzdanı Fotokopisi