SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Bağ-Kur Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)

                                                                                                                    

GENELGE

2007/14

Tarih         : 1.5.2007

Konu         : 5565 Sayılı Kanun Uygulamaları

Bilindiği üzere, 5565 sayılı “2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 29.12.2006 tarih.,26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu 5565 sayılı Kanunun 30. maddesinin (6). fıkrasına göre, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre gelir ve/veya aylık ödenenlere, bu kanunlar gereğince ödenmekte olan gelir ve/veya aylık tutarlarında, 2006 yılı için 08.02.2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarları 2006 yılı Temmuz-Aralık aylan ödeme dönemleriyle sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödenecektir.

2006 yılı ikinci altı aylık döneminde altı aydan daha az süreyle gelir ve/veya aylık almış olanlara yapılacak ödemelerde fiilen yararlanılan gelir ve/veya aylık ödeme dönemi sayısı dikkate alınacaktır.

Bu şekilde yapılacak ödemenin bir aylık tutarının 2006 yılı Aralık ayı ödeme dönemi gelir ve/veya aylık tutarına ilave edilmesi sonucunda bulunacak tutar, 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminde yapılacak artışlara esas alınacaktır.

Söz konusu Kanunun 30. maddesinin (8). fıkrasına göre de, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2006 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 5 oranında, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenecektir.

b) 2007 yılında bağlanacak aylıklar, 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan aylık, sırasıyla 08.01.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1. maddesine, 22.01.2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendine, 30.12.2004 tarihli ve 5282 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasına ve 08.02.2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 3. maddesinin (a) bendine göre artırılır ve bulunan tutar, ayrıca bu fıkranın (a) bendi ile anılan maddenin altıncı fıkrasına göre artırılarak ödenecektir.

2007 yılında, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılardan alınacak primlere esas olan ve 2006 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu, 506 sayılı Kanuna göre prime esas günlük kazanç alt sınırında 2006 yılına göre 2007 yılında meydana gelen artış oranı kadar artırılarak uygulanacaktır.

1479 sayılı Kanunun 36. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 50. maddesinin ikinci cümlesi hükmü ve 2926 sayılı Kanunun 33. maddesinin birinci fıkrası hükmü 2007 yılı için uygulanmayacak ve bu fıkra kapsamında sayılanların aylıklarında 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca artış yapılmayacaktır.

Ayrıca 5454 sayılı Kanunun 10. maddesi ile, 02.02.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun, 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun ek 1. maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, 5454 sayılı Kanunun 1. maddesine göre, 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile; 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malullüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılacaktır.

01.01.2006 - 30.06.2006 tarihleri arasında yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya gelirleri; 400 YTL ve daha az olanlar için aylık veya gelirlerinin % 5’i, aylık veya gelirleri 400 YTL’den fazla olanlar için % 4’üdür. Bu maktu hadler, Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelecek artış oranında arttırılmak suretiyle uygulanacaktır.

Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen ikramiye toptan ödeme ve diğer ödemelerin hesabında ek ödeme dikkate alınmayacak, durum değişikliği nedeniyle aylık veya gelir miktarları değişecek olanlar ile birikmiş gelir veya aylık hakkı bulunanların bu haklarının 01.01.2006 tarihinden sonraki dönemlere ait kısımları hakkında da aynı şekilde ek ödeme yapılacaktır. Ek ödeme tutarları, yaşlılık veya malûllük aylığı üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılması gereken hallerde, sosyal güvenlik destek primi kesintisine esas aylığın hesabına dahil edilmeyecektir.

Bu ödeme, ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenmesini müteakip iki ay içinde faturası karşılığında Hazmeden tahsil edilecektir.

Buna göre;

A- BAĞLANAN AYLIKLARIN ARTTIRILMASI

1479 ve 2926 sayılı Kanuna tabi olarak Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2006 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları (SDÖ dahil) 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 5 oranında, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenecektir.

Ayrıca aylık bağlanmış bulunan sigortalı ve hak sahiplerine aylık olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca her bir aylık veya gelirleri;

2006 yılının ilk altı aylık döneminde

a) 400 YTL (dahil) ve daha az olanlar için aylık tutarının %5’i

b) 400 YTL’den fazla olanlar için aylık tutarın %4’ü olarak,

2006 yılının ikinci altı aylık döneminde

% 2,5 artışla

400 x 1,025 = 410 YTL’ye

daha sonra memur maaşlarında meydana gelen % 2,32 tüfe farkı nedeniyle maktu hadler

410 x 1,0232 = 419,51 YTL’ye yükseltilmiştir. Bu nedenle;

a) 419,51 YTL (dahil) ve daha az olanlar için aylık tutarının %5’i

b) 419,51YTL’den fazla olanlar için aylık tutarın %4’ü olarak ödenmiş olup

2007 yılının ilk altı aylık döneminde aylık bağlanmış bulunan sigortalı ve hak sahiplerine aylık olarak her ay ödenecek tutarlara Ocak/2007 tarihinden geçerli olmak üzere aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı (0,044745)’den (0,046985)’e yükseltilmiştir. Buna göre ayrıca her bir aylık veya gelirleri,

0,046985/0,044745 = l,050061’e yükselmesi nedeniyle

(419,51 x 1,050061 = 440,51 YTL ve daha az olanlar için aylık veya gelirlerinin % 5’i, aylık veya gelirleri 440,51 YTL’den fazla olanlar için % 4’ü kadar ek ödeme yapılarak her ay ödenecektir.

Ek ödeme tutarları ölüm aylıklarında sigortalının aylığı üzerinden değil her bir hak sahibine ödenen aylığın miktarına göre hesaplanacaktır. Bu durumda aynı dosyadaki hak sahiplerinin ek ödeme tutarları farklı tutarda olabilecektir.

1479 SAYILI KANUNA GÖRE

YAŞLILIK AYLIĞI ALANLAR

ÖRNEK: 04.11.2004 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunup 20. gelir basamağından bağlanan aylığı 12/2006 tarihi itibariyle 838,08 YTL olarak ödenen (S.Y.Z hariç) sigortalıya Ocak/2007 tarihinde ödenecek aylığın ve aylık farklarının hesaplanması;

5565 sayılı Kanunun 30. maddesinin (6). fıkrasına göre 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre ödenmekte olan aylık tutarlarında 2006 yılı için 5454 sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasında % 1,33 fark bulunduğundan

Aralık/2006 aylığı % 1,33 oranında arttırılıp

838,08 x 1.0133 = 849,23 YTL olarak hesaplanan aylık ile Temmuz/2006 tarihinde ödenen aylık arasındaki aylık fark bulunur.

849,23 - 838,08 = 11,15 YTL

bulunan bir aylık tutarın Temmuz/2006- Aralık/2006 arasındaki 6 aylık farkı

11,15 x 6 = 66,90 YTL fark tutarı ile bu tutardan doğan ek ödeme farkı

66,90 x 0,04 = 2,68

66,90 + 2,68 = 69,58 YTL olarak Ocak/2007 ödeme döneminde ödenecektir.

Aralık/2006 tarihinde 849,23 YTL olarak bulunan aylık aynı Kanunun 30. maddesinin (8). fıkrasının (a) bendine göre Ocak/2007 ödeme döneminden geçerli olmak üzere % 5 arttırılıp, 849,23 x 1.05 = 891,69 YTL olarak hesaplanan aylık 5454 sayılı Kanun gereği aylığa göre belirlenen miktarda (% 4) oranında ek ödeme verilerek arttırıldığında

Sigortalıya Ocak/2007 ödeme tarihinden itibaren

891,69 x 0,04 = 35,67 YTL ek ödeme ile birlikte

891,69 + 3537 = 927,06 YTL ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı S.Y.Z. ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (SGDP, sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR

ÖRNEK: 15. basamaktan yaşlılık aylığı almakta iken vefat eden sigortalının Aralık/2006 tarihi itibariyle 306,09 YTL ödenen eşi ile 146,25 YTL ödenen hak sahibi durumundaki çocuğuna Ocak/2007 tarihinde ödenecek aylığın ve aylık farklarının hesaplanması;

5565 sayılı Kanunun 30. maddesinin (6). fıkrasına göre 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre ödenmekte olan aylık tutarlarında 2006 yılı için 5454 sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasında % l,33 fark bulunduğundan

Aralık/2006 aylıklarının % 1,33 oranında arttın iması gerektiğinden

EŞE

Aralık/2006 aylığının % 1,33 oranında arttırılıp

306,09 x 1.0133 = 310,16 YTL olarak hesaplanan aylık ile Temmuz/2006 tarihinde ödenen aylık arasındaki aylık fark bulunur.

310,16 - 306,09 = 4,07 YTL

bulunan aylık tutarın Temmuz/2006- Aralık/2006 arasındaki 6 aylık farkı

4,07 x 6 = 24,42 YTL olarak bu tutardan doğan ek ödeme farkı

24,42 x 0,05 = 1,22

24,42 + 1,22 = 25,64 YTL

Ocak/2007 ödeme döneminde ödenecektir.

Aralık/2006 tarihinde 310,16 YTL olarak bulunan aylık aynı Kanunun 30. maddesinin (8). fıkrasının (a) bendine göre Ocak/2007 ödeme döneminden geçerli olmak özere % 5 arttırılıp, 310,16 x 1.05 = 325,67 YTL olarak hesaplanan aylık 5454 sayılı Kanun gereği aylığa göre belirlenen miktarda (% 5) arttırıldığında

Hak sahibi eşe Ocak/2007 ödeme tarihinden itibaren

325,67 x 0,05 = 16,28 YTL ek ödeme ile birlikte

325,67 + 16,28 = 341,95 YTL ödenecektir.

ÇOCUK

Aralık/2006 aylığının % 1,33 oranında arttırılıp

146,25 x 1.0133 = 148,20 YTL olarak hesaplanan aylık ile Temmuz/2006 tarihinde ödenen aylık arasındaki aylık fark bulunur.

148,20 – 146,25 = 1,95 YTL

bulunan aylık tutarın Temmuz/2006-Aralık/2006 arasındaki 6 aylık farkı

1,95 x 6 = 11,70 YTL olarak bu tutardan doğan ek ödeme farkı

11,70 x 0,05 = 0,59

11,70 + 0,59 = 12,49 YTL

Ocak/2007 ödeme döneminde ödenecektir.

Aralık/2006 tarihinde 148,20 YTL olarak bulunan aylık aynı Kanunun 30. maddesinin (8). fıkrasının (a) bendine göre Ocak/2007 ödeme döneminden geçerli olmak üzere % 5 artırılıp,

148,20 x 1,05= 155,61

5454 sayılı Kanun gereği aylığa göre belirlenen miktarda (% 5) oranında ek ödeme verilerek artırıldığında

Hak sahihi çocuğa Ocak/2007 ödeme tarihinden itibaren

155,61 x 0,05 = 7,78 YTL ek ödeme ile birlikte

155,61 + 7,78 = 163,39 YTL ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı S.Y.Z. ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (SGDP, sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

EK ÖDEME İLE İGİLİ İŞLEMLER

5565 sayılı Kanun gereği yapılacak fark hesabında sigortalının 5454 sayılı Kanuna göre ödenen ek ödeme oranının değişmesi halinde sigortalı veya hak sahiplerine fazladan ödenen ek ödeme tutarının hesaplanan fark tutarından mahsup edildikten sonra varsa kalan tutarın ödenmesi gerekmektedir,

ÖRNEK: 12/2006 tarihi itibariyle 418,30 YTL olarak ödenen (S.Y.Z hariç) sigortalıya Ocak/2007 tarihinde ödenecek aylığın ve aylık farklarının hesaplanması;

Ödenmekte olan aylığına göre % 5 oranında da

418,30 x 0,05 = 20,92 YTL ek ödeme ödenmekte olan sigortalının

Aralık/2006 aylığı % 1,33 oranında arttırılıp

418,30 x 1.0133 = 423,86 YTL olarak hesaplanan aylık ile Temmuz/2006 tarihinde ödenen aylık arasındaki aylık fark bulunur.

423,86 – 418,30 = 5,56 YTL bulunan bir aylık tutarın Temmuz/2006-Aralık/2006 arasındaki 6 aylık farkı

5,56 x 6 = 33,36 YTL ile bu tutardan doğan ek ödeme farkının

33,36 x 0,04 = 1,34 YTL

33,36 + 1,34 = 34,70 YTL fark tutarı olarak ödenmesi gerekmekte ise de;

Sigortalının aylığının % 1,33 oranında arttırılması nedeniyle aylığının arttırıldığı Temmuz/2006 ayından itibaren ek ödeme tutarı olarak aylığının % 4’ü oranında ek ödeme ödenmesi gerektiğinden fazla ödenen ek ödeme miktarının da sigortalıya ödenecek fark tutarından mahsup edilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

Aylığı % 1,33 arttırılmadan önce % 5 oranında

418,30 x 0,05 = 20,92 YTL ek ödeme ödenmekte olan sigortalının aylığının yükseltilmesi nedeniyle aylığının % 4’ü oranında

423,86 x 0,04 = 16,95 YTL olması gerektiğinden

20,92 - 16,95 = 3,97 YTL bir aylık ek ödeme farkının Temmuz/2006-Aralık/2006 aylarına ilişkin 3,97 x 6 = 23,82 YTL’nin fazladan ödenen ek ödeme tutarının hesaplanan fark tutarından düşüldükten sonra kalan miktarı

34,70 - 23,82 = 10,88 YTL

fark tutarı olarak Ocak/2007 ödeme döneminde ödenecektir.

Yapılacak bu ödeme tutarları tahsis projesi kapsamında hem Kod 56 sütununda gösterilecek, hem de maaş panelinin arka planındaki açıklama kısmında yer alacak olup sigortalı ve hak sahiplerinin ödenip ödenmediğine ait müracaatlarında bu panellerden yararlanılarak sigortalı veya hak sahipleri bilgilendirilecektir.

B- 2007 YILINDA AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

2007 yılında malullük, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;

2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu (01.07.2003) esas alınarak 2002/33 no.lu genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak aylığa 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sosyal destek ödemesi tutarından Temmuz/2003 ayına kadar kümülatif tüfe oranı kadar düşüldüğünde Temmuz/2003 itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktarı (100 YTL ödenenler için 85,95 YTL, 75 YTL ödenecekler için ise 64,46 YTL) eklenerek bulunacak tutar ayrıca 5073 sayılı Kanuna göre 2004 yılı Ocak ayı için % 10, Temmuz ayı için % 10, 2005 yılı Ocak ve Temmuz ayı içinde aylık almakta olduğu basamağa göre 5282 sayılı Kanunda belirtilen oranda, 5454 sayılı Kanuna göre 2006 yılı Ocak ve Temmuz ayları için % 3 oranında son olarak da 5565 sayılı Kanuna göre 2007 yılı Ocak ayı için % 5, Temmuz ayı için ise 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar arttırılarak hesaplanıp, ayrıca bulunan tutara hesaplanan aylığına göre 5454 sayılı Kanun gereği ek ödeme ilave edilerek hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan ölüm aylıkları hak sahipleri tahsis oranlarında paylaştırılır.

YAŞLILIK AYLIĞI

ÖRNEK:

Bağ-kur hizmet süresi                                                              : 9003 gün

1.1.2000 Tarihinden önceki hizmeti                                       : 6451 gün

31.12.1999 Basamağı                                                                : 7

1.1.2000 Tarihinden sonraki hizmeti                                     : 2552 gün

 

1479 sayılı Kanuna göre aylık bağlama oranı                      : % 70

4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama oranı                      : % 65

Son basamağı                                                                               : 12

Sigortalı 30.01.2007 tarihinde aylık talebinde bulunduğunda bağlanacak yaşlılık aylığı;

A Aylığı (Basamak 7)

345,47 x 6451 x 0,70 / 9003 = 173,29 YTL

B Aylığı (Ağırlıklı Ortalama aylığı= 400,31 YTL)

400,31 x 2552 x 0,65 / 9003 = 73,74

A+B Aylığı= 173,29 + 73,74 = 247,03

01.01.2003 tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar basamak karşılığı ödenmesi gereken 100.000.000 TL 01.01.2003 gelir tablosunun dikkate alındığı Temmuz/2003 tarihler arasındaki (Ocak 1.6, Şubat 2.6, Mart 2.3, Nisan 3.1, Mayıs 2.1, Haziran 1.6) kümülatif tüfe oranı kadar (%14,049) 14.049.877 TL düşüldüğünde

100.000.000 - 14.049.877 = 85.950.123 TL olarak bulunan tutar Temmuz - 2003 tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde,

247,03 + 85,95 = 332,98 TL bulunur. Hesaplanan bu aylık

5073 sayılı Kanuna göre Ocak/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

332,98 x 1,10 = 366,28 TL

Temmuz/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

366,28x1.10 = 402,91 TL

5282 sayılı Kanuna göre Ocak/2005 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 7) oranında

402,91 x 1,07 = 431,11 YTL,

Temmuz/2005 ayından itibaren % 7 oranında;

431,11 x 1,07 = 461,29 YTL bulunur.

5454 sayılı Kanuna göre

Ocak/2006 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 3) oranında

461,29 x 1,03 = 475,13 YTL,

Temmuz/2006 ayından itibaren % 3 oranında;

475,13 x 1,03 = 489,38

Ocak/2007 tarihinden İtibaren

5565 sayılı Kanuna göre Temmuz/2006 tarihindeki aylığı % 1,33 arttırılıp,

489,38 x 1,0133 = 495,89 YTL olarak hesaplanan bu aylığın Ocak/2007 tarihinde % 5 arttırılması gerektiğinden ödenecek aylık

495,89 x 1,05 = 520,68 YTL olarak hesap edilip,

hesap edilen bu aylık yine 5454 sayılı Kanun gereği aldığı aylığa göre belirlenen miktarda (% 4) arttırılarak,

520,68 x 0,04 = 20,83 YTL ek ödeme ile birlikte

520,68 + 20,83 = 541,51 YTL olarak ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı S.Y.Z. ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (SGDP, sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

1479 sayılı Kanunun 36. maddesine göre bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılmayacaktır.

ÖLÜM AYLIĞI

Ecel İle Ölümlerde

ÖRNEK : 29.12.2006 tarihinde vefat eden 12. basamaktan hak sahibi durumundaki eşe Ocak-2007 tarihinde % 75 oranında ödenecek aylık,

Basamak seyri,

BS

Basamaklarda Prim   Ödeme Tarihleri

Prim              Ödeme Süresi

Gelir Tablosu Karşılığı

Ağırlıklı                                 Ortalamaya Esas Tutar

7

01.01.2000-30.09.2000

9

345,47

3.109,25

8

01.10.2000-30.09.2001

12

363,39

4.360,70

9

01.10.2001-30.09.2002

12

381,31

4.575,74

10

01.10.2002-30.09.2003

12

399,23

4.790,77

11

01.10.2003-30.09.2004

12

417,15

5.005,80

12

01.10.2004-29.12.2007

39

435,07

16.967,77

Toplam

96

 

38.810,03

Hesaplanacak ağırlıklı ortalama: 38.810,03 / 96 = 404,27 YTL.

Hak sahibine bağlanacak ölüm aylığı, hesaplanan ağırlıklı ortalamanın % 65’i kadar olması gerekmektedir.

404,27 x % 65 = 262,78 YTL

01.01.2003 tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar basamak karşılığı ödenmesi gereken 100,00 YTL 01.01.2003 gelir tablosunun dikkate alındığı Temmuz/2003 tarihler arasındaki (Ocak 1.6, Şubat 2.6, Mart 2.3, Nisan 3.1, Mayıs 2.1, Haziran 1.6) kümülatif tüfe oranı kadar (%14,049) 14,05 YTL düşüldüğünde 100,00 – 14,05 = 85,95 YTL olarak bulunan tutar Temmuz - 2003 tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde, 262,78 +  85.95 = 348,73 YTL bulunur. Hesaplanan bu aylık

5073 sayılı Kanuna göre Ocak/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

348,73 x 1,10 = 383,60 YTL

Temmuz/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

383,60 x 1,10 = 421,96 YTL

5282 sayılı Kanuna göre Ocak/2005 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 7) oranında

421,96 x 1,07 = 451,50 YTL,

Temmuz/2005 ayından itibaren % 7 oranında;

451,50 x 1,07 = 483,11 YTL bulunur.

5454 sayılı Kanuna göre

Ocak/2006 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 3) oranında

483,11 x 1,03 = 497,60 YTL olarak hesaplanan aylık Temmuz/2006 ayından itibaren % 3 oranında;

497,60 x 1,03 = 512,53 YTL

Ocak/2007 tarihinden itibaren

5565 sayılı Kanuna göre Temmuz/2006 tarihindeki aylığı % 1,33 arttırılıp,

512,53 x 1,0133 = 519,35 YTL olarak hesaplanan bu aylığın Ocak/2007 tarihinde % 5 arttırılması gerektiğinden ödenecek aylık

519,35 x 1,05 = 545,32 YTL olarak hesap edilip,

Hak sahibi tahsis oranı kadar (Eşe % 75) paylaştırıldığında

545,32 x 0,75 = 408,99 YTL olarak ödenir.

Hesap edilen bu aylık yine 5454 sayılı Kanun gereği aldığı aylığa göre belirlenen miktarda (% 5) arttırılarak,

408,99 x 0,05 = 20,45 YTL ek ödeme ile birlikte

408,99 + 20,45 = 428,44 YTL olarak ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı  S.Y.Z.  ilave edilip, yapılması  gereken kesintiler (sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

2926 SAYILI KANUNA GÖRE

2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanan sigortalı ve hak sahiplerinin bağlanmış bulunan aylıkları 2006 yılında 1479 sayılı Kanuna tabi aylık bağlanan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları ve ek ödemeleri gibi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde arttırılacaktır.

Yine 2006 yılında 2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması için talepte bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları da 1479 sayılı Kanuna tabi aylık bağlanması için talepte bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları ve ek ödemeleri gibi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacaktır.

Diğer taraftan 29.12.2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30. maddesinin (9) fıkrasında 24.07.2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56. maddesinin (d) bendi ile aynı Kanunun Geçici 3. maddesinde geçen “01.01.2005” tarihleri ve 22.01.2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 17. maddesinde geçen 01.01.2007 tarihi “30.06.2007” şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında 1479 sayılı Kanunun “Malullük Aylığının Hesaplanması” başlıklı 30., “Yaşlılık Aylığının Hesaplanması” başlıklı 36. ve “Ölüm Aylığının Hesaplanması” başlıklı 42. maddelerinin uygulanmasına 30.06.2007 tarihinde başlanacak ve bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

C- YURTDIŞI AYLIKLARINDA

Ülkemiz ve sosyal güvenlik anlaşması bulunan taraf ülkelerde geçen hizmetleri dikkate alınarak taraflarına malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar ile ölümleri halinde hak sahiplerine, 2002/33 no.lu genelgede belirtilen hususlara göre aylık bağlanacak olup bağlanan bu aylıkların artışları ile 2007 yılı içerisinde bağlanacak aylıkların hesaplamaları ve aylıklara göre ödenmesi gereken ek ödemelerin hesabı yukarıda belirtilen esaslar dahilinde Türkiye’de geçen hizmetler karşılığı ödenen aylık dikkate alınarak ek ödeme yapılacaktır.

D- 3201 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANACAK AYLIKLAR

1479 sayılı kanunun 49. maddesi ile ödenecek sigorta priminin, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği 50. maddede belirtilen gelir basamağının %20’si olduğu, 50. maddesi ile bağlanacak aylıkların hesabında yirmi dört basamaklı gelir tablosunun kullanılacağı, 30. maddesi, 36. maddesi ve 42. maddesi ile de mallulük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının, sigortalının, sigortalılık süresi içinde aylar itibariyle prim ödediği gelir basamaklarının, bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak hesaplanacağı şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, 1479 sayılı Kanun ödenen prim ve bağlanacak aylıkları basamak sistemi üzerine kurmuş olduğu açıktır.

Dolayısıyla, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin 1479 sayılı Kanun bakımından değerlendirilmesi için, her bir gün karşılığı ödenecek borçlanma tutarının basamaklar ile irtibatlandırılması gerekmekte olup, borçlanma karşılığı ödenen prim miktarının karşılığı olan basamağın aylık hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, yurtdışında geçen sürelerini Bağ-Kur’a 3201 sayılı Kanuna tabi olarak borçlanan sigortalılarımıza bağlanacak aylıklar hakkında, sigortalının borçlanma çeşidine göre yapılacak işlemler aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

a) YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN TAMAMINI BORÇLANAN SİGORTALILAR

Yurtdışında ev hanımı olarak geçen sürelerini borçlanıp, tahsis talebinde bulunan bir sigortalı için yapılacak işlemler şunlardır.

1- Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan ve yurtdışında geçen sürelerini borçlanan ev kadınlarının, 3201 sayılı Kanunun 5. maddesine göre borçlanmalarının tamamını ödedikleri tarihten borçlanma süresi kadar geriye doğru götürülerek bulunacak tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.

2- Tespit edilen bu tarih, sigortalının giriş tarihi olarak kabul edilecek, l. gelir basamağı üzerinden borçlandığı tarih kadar 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre basamak intibakı yapılacaktır.

3- Sigortalının borçlanma karşılığı tutarı yatırdığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış fiyatı üzerinden dolar kurunun günlük borçlanma miktarı (bu gün için 3,5 ABD Doları) ve 30 gün (l ay) ile çarpılması suretiyle bulunan tutar bir ay için yatırılması gereken prim miktarı olarak belirlenir. Bu şekilde bulunan aylık prim miktarı dikkate alınarak, sigortalının borçlanma tutarlarını ödediği tarihte 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 50. maddeye göre prim ödemesi gereken gelir basamaklarına karşılık gelen (sağlık sigortası primi hariç) prim tutarlarından en yakın basamak tespit edilecektir.

4- Bu şekilde tespit edilen basamak, sigortalının en son yükseldiği basamak olarak kabul edilecektir. 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre intibak ettirilen basamak yukarıda üçüncü maddeye göre tespit edilen en son basamağını geçemeyecektir.

5- Ancak, 01.01.2000 tarihinden önceki süreler için borçlanma yapılıp karşılığı olan tutar 01.01.2000 tarihinden önce ödenmiş ise aylık prim miktarına tekabül eden en son basamağı geçemeyecek hükmü uygulanmayacaktır.

ÖRNEK: Türkiye de çalışması olmayan ve yurtdışında ev kadını olarak geçen 7200 günlük süreyi borçlanıp, borçlanma tutarını 29.12.2006 tarihinde yatırarak 31.01.2007 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya bağlanacak yaşlılık aylığı

Bağ-kur hizmet süresi                                               : 7200 gün

01.01.2000 Tarihinden önceki hizmeti                  : 4682 gün

01.01.2000 Tarihinden sonraki hizmeti                : 2518 gün

1479 S. K. göre aylık bağlama oranı                       : %55

4447 S. K. göre aylık bağlama oranı                       : %65

29.12.2006 Tarihinde Dolar Kuru                           : 1,77 YTL

Aylık Prim Miktarı                                                    : 1,77 x 3,5 x 30 = 185,85 YTL

31.12.1999 Basamağı                                                 : 13 (1. basamaktan başlayarak yapılan basamak intibakı sonucu aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 31.12.1999 tarihinde 13. basamağa gelmektedir.)

Ödenen Borçlanma Tutarı (7200 Gün Karşılığı)   : 44.604,00 YTL

Borçlanma tarihindeki basamak karşılığı

alınacak gelir tablosu                                                : 15. Basamak (29.12.2006 tarihinde geçerli olan Prim Tablosu’nda 15. basamak prim tutarı 176,27 YTL)

Örneğimizde, borçlanma tutarının bir aylık karşılığı olan aylık prim miktarı 185,85 YTL elde edilmiş ve bu miktara en yakın prim tutarının karşılığı olan basamağın borcun ödendiği tarihte geçerli olan 2006 yılı Prime Esas Gelir Tablosu’nda 15. basamak olduğu anlaşılmıştır (01.01.2006 ila 31.12.2006 tarihleri arasında geçerli olan tabloda 15. basamak karşılığı prim miktarı 176,27 YTL). Dolayısıyla, örneğimizdeki sigortalının aylığına esas alınacak en son basamak 15. basamaktır.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere sigortalılık başlangıç tarihinde 1. basamaktan başlanarak  15. basamağı geçmeyecek şekilde basamak intibakı yapılır.

BASAMAKTA                                         BEKLEME TARİHLERİ

GEÇERLİ BASAMAK (KUR DİKKATE        ALINARAK)

BEKLEME               SÜRESİ

Ay

01.01.1987-30.12.1987

1

12

01.01.1988-30.12.1988

2

12

01.01.1989-30.12.1989

3

12

01.01.1990-30.12.1990

4

12

01.01.1991-30.12.1991

5

12

01.01.1992-30.12.1992

6

12

01.01.1993-30.12.1993

7

12

01.01.1994-30.12.1994

8

12

01.01.1995-30.12.1995

9

12

01.01.1996-30.12.1996

10

12

01.01.1997-30.12.1997

11

12

01.01.1998-30.12.1998

12

12

01.01.1999-30.12.1999

13

12

01.01.2000-30.12.2001

13

12

01.01.2002-30.12.2003

14

24

01.01.2004-30.12.2006

15

48

A Aylığı

A aylığının hesaplanması için bu örnekte 1999 yılında hangi basamakta olduğunun bilinmesi için borçlanma tutarını ödediği tarihten borçlanılan süre kadar geriye götürülerek sigortalılık başlangıç tarihi tespit edilir.

Borçlandığı süre 7200 gün = 20 yıl 

29.12.2006
–                  20

29.12.1986 (Sigortalılık başlangıç tarihi)

31.12.1999 Basamağı                                                 : 13

01.07.2003 Aylığa Esas Gelir Tab. Karşılığı         : 498,58 YTL

Bu miktar, aylık bağlama oranı ile çarpılır ve 31.12.1999 tarihi öncesi geçen sigortalılık süresine karşılık gelen kısmi aylık 01.07.2003 tarihi itibari ile hesaplanır.

Aylık 498,58 x 0,65 x 4682 / 7200 = 210,29 YTL

B Aylığı

Yukarıdaki tablo dikkate alındığında aşağıdaki bölümün 01.01.2000 sonrası dikkate alınması gerekecektir. Borçlanma tutarını ödediği tarih itibariyle tespit edilen en son basamak olan 15. basamak dikkate alınarak önceki yılların basamakları belirlenir ve önceki yılların basamakları için halen kullanılmakta olan 01.07.2003 tarihli aylığa esas alınan gelir tablosu dikkate alınarak kazanç tespiti yapılır.

Örneğimizdeki sigortalı için aşağıdaki tabloda 01.01.2000 ila 26.12.2006 tarihleri arasında basamak tespiti ve geçirilen sürelere göre ağırlıklı ortalamaya esas alınacak kazançlar tespit edilmiştir.

Belirlenen bu basamaklar, bağlanacak aylıkların hesabında 1479 sayılı Kanunun 36. maddesini değiştiren 4447 sayılı Kanunun geçici 11. maddesinin (a) ve (b) bentleri dikkate alınacaktır.

BS

Basamaklarda Prim Ödeme Tarihleri

Prim Ödeme Süresi

Gelir Tablosu Karşılığı

Ağırlıklı Ortalamaya Esas Tutar

13

01.01.2000-30.12.2000

12

498,58

5.982,96

14

01.01.2001-30.12.2002

24

556,55

13.357,20

15

01.01.2003-26.12.2006

48

614,53

29.497,44

Toplam

84

 

48.837,60

01.01.2000 ila 26.12.2006 tarihleri arası için hesaplanacak ağırlıklı aylık ortalama 48.837,60 / 84 = 581,40 YTL şeklinde bulunur.

01.01.2000 tarihi sonrası için bulunan ağırlıklı aylık ortalamanın aylık bağlama oranı ve söz konusu tarihten sonraki süreye isabet eden kısmi aylık bulunur.

581,40 x 0,55 x 2518 / 7200 = 111,83 YTL

A+B Aylığı

A ve B aylığının kısmi aylıkları toplanarak 01.07.2003 tarihi itibariyle aylık bulunur.

A+B Kısmi Aylıkların Toplamı= 210,29 + 111,83 = 322,12

01.01.2003 tarihinde 15. basamak karşılığı ödenmesi gereken 75.000.000 TL tutarındaki sosyal destek ödemesinden, 01.01.2003 ila gelir tablosunun dikkate alındığı Temmuz/2003 tarihleri arasındaki (Ocak 1.6, Şubat 2.6, Mart 2.3, Nisan 3.1, Mayıs 2.1, Haziran 1.6) kümülatif tüfe oranı olan % 14.05 oranı kadar düşüldüğünde (75.000.000 x  % 14.05 = 10.537.500 TL) 75.000.000 - 10.537.500 - 64.462.500 TL olarak bulunan tutar Temmuz-2003 tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde,

322,12 + 64,46 = 386,58 YTL şeklinde bulunan tutar, 31.12.2003 tarihinden sonra yapılan artışlara esas olacak aylık olarak kabul edilir. Hesaplanan bu aylık;

5073 sayılı Kanuna göre Ocak/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

386,58 x 1,10 = 425,24 YTL

Temmuz/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

425,24 x 1,10 = 467,76 YTL

5282 sayılı Kanuna göre Ocak/2005 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 6) oranında

467,76 x 1.06 - 495,83 YTL,

Temmuz/2005 ayından itibaren % 6 oranında;

495,83 x 1,06 = 525,58 YTL bulunur.

5454 sayılı Kanuna göre

Ocak/2006 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 3) oranında

525,58 x 1,03 = 541,35 YTL,

Temmuz/2006 ayından itibaren % 3 oranında;

541,35 x 1,03 = 557,59 YTL

Ocak/2007 tarihinden itibaren

5565 sayılı Kanuna göre Temmuz/2006 tarihindeki aylığı % 1,33 arttırılıp,

557,59 x 1,0133 = 565,01 YTL olarak hesaplanan bu aylığın Ocak/2007 tarihinde % 5 arttırılması gerektiğinden ödenecek aylık

565,01 x 1,05 = 593,26 YTL olarak hesap edilip,

hesap edilen bu aylık yine 5454 sayılı Kanun gereği aldığı aylığa göre belirlenen miktarda (% 4) arttırılarak,

593,26 x 0,04 = 23,73 YTL ek ödeme ile birlikte

593,26 + 23,73 = 616,99 YTL olarak ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı S.Y.Z. İlave edilip, yapılması gereken kesintiler (SGDP, sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

1479 sayılı Kanunun 36. maddesine göre bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılmayacaktır.

b) 1479 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIĞI SONA ERDİKTEN SONRAKİ HİZMETLERİNİ BORÇLANAN SİGORTALILAR

1- 1479 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunan ve 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerini borçlanan sigortalıların borçlandıkları süreler kadar ayrıldıkları son basamak üzerinden 3201 sayılı Kanunun 11. maddesine göre basamak intibakı yapılacaktır.

2- Sigortalının borçlanma karşılığı tutarı yatırdığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış fiyatı üzerinden dolar kurunun günlük borçlanma miktarı (bu gün için 3,5 ABD Doları) ve 30 gün (1 ay) ile çarpılması suretiyle bulunan tutar bir ay için yatırılması gereken prim miktarı olarak belirlenir. Bu şekilde bulunan aylık prim miktarı dikkate alınarak, sigortalının borçlanma tutarını ödediği tarihte 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 50. maddeye göre prim ödemesi gereken gelir basamaklarına karşılık gelen (sağlık sigortası primi hariç) prim tutarından en yakın basamak tespit edilecektir.

3- Bu şekilde tespit edilen basamak, sigortalının en son yükseldiği basamak olarak kabul edilecektir. 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre intibak ettirilen basamak yukarıda ikinci maddeye göre tespit edilen en son basamağını geçemeyecektir.

4- 01.01.2000 tarihinden önceki süreler için borçlanma yapılıp karşılığı olan tutar 01.01.2000 tarihinden önce ödenmiş ise aylık  prim  miktarına tekabül  eden en son basamağı geçemeyecek hükmü uygulanmayacaktır.

ÖRNEK : 1479 sayılı Kanuna tabi olarak 31.01.1992-31.12.1999 tarihleri arasında 2850 gün sigortalılığı bulunup en son 8. gelir basamağında sigortalılığı sona eren ve yurtdışında ev hanımı olarak geçen sürelerini (2550 gün) borçlanıp, borçlanma tutarını 31.01.2007 tarihinde yatırarak aynı tarihte yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya bağlanacak yaşlılık aylığı;

Buna göre;

Bağ-kur hizmet süresi                                    : 5400 gün

01.01.2000 Tarihinden önceki hizmeti        : 2850 gün

01.01.2000 Tarihinden sonraki hizmeti      : 2550 gün

1479 S. K. göre aylık bağlama oranı            : % 60

4447 S. K. göre aylık bağlama oranı            : % 45

31.01.2007 Tarihinde Dolar Kuru                : 1,42 YTL

Aylık Prim Miktarı                                          : 1,42 x 3,5 x 30 = 149,10 YTL

31.12.1999 Basamağı                                      : 8

Ödenen Borçlanma tutarı                               = 12.673,50 YTL

Borçlanma tarihindeki basamak karşılığı

alınacak gelir tablosu                                      : 13. Basamak (31.01.2007 tarihinde geçerli olan Prim Tablosu’nda 13. basamak prim tutarı 151,50 YTL)

3201 sayılı Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasında “1479 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunan ve bu Kanuna göre yurt dışında geçen çalışma sürelerini Bağ - Kur’a borçlananların borçlandıkları süreler, Bağ - Kur’dan ayrıldıkları son basamak üzerinden, talebe bakılmaksızın basamak intibakında değerlendirilir.” hükmü dikkate alınarak basamak intibakı yapılır. Örnekteki sigortalının en son 8. basamakta gerekli olan süreyi tamamladıktan sonra ayrıldığı dikkate alındığında aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi intibak yapılması gerekmektedir.

BASAMAKTA                                            BEKLEME TARİHLERİ

GEÇERLİ BASAMAK (KUR DİKKATE ALINARAK)

BEKLEME                                   SÜRESİ (Ay)

01.01.2000 - 30.12.2000

9

12

01.01.2001 - 30.12.2001

10

12

01.01.2002 - 30.12.2002

11

12

01.01.2003 - 30.12.2003

12

12

01.01.2004 - 31.01.2007

13

37

Örneğimizde, borçlanma tutarının bir aylık karşılığı olan aylık prim miktarı 149,10 YTL elde edilmiş ve bu miktara en yakın prim tutarının karşılığı olan basamağın borcun ödendiği tarihte geçerli olan 2007 yılı Prime Esas Gelir Tablosu’nda 13. basamak olduğu anlaşılmıştır (01.01.2007 ila 30.06.2007 tarihleri arasında geçerli olan tabloda 13. basamak karşılığı prim miktarı 151,50 YTL). Dolayısıyla, örneğimizdeki sigortalının aylığına esas alınacak en son basamak 13. basamaktır.

A Aylığı

Hesaplamada 31.12.1999 tarihi itibariyle sigortalının en son bulunduğu basamak dikkate alınır. Örneğimizde sigortalı 31.12.1999 tarihi itibariyle 8. basamaktadır. 01.07.2003 tarihli Aylığa Esas Gelir Tablosu’nda 8. basamağa karşılık gelen kazanç miktarı 363,39 YTL’dir.

31.12.1999 Basamağı                                                      : 8

01.07.2003 Aylığa Esas Gelir Tab. Karşılığı                : 363,39 YTL.

Bu miktar, aylık bağlama oranı ile çarpılır ve 31.12.1999 tarihi öncesi geçen sigortalılık süresine karşılık gelen kısmi aylık 01.07.2003 tarihi itibari ile hesaplanır.

363,39 x 0,60 x 2850 / 5400 = 115,07 YTL

B Aylığı

Borçlanma tutarını ödediği tarih itibariyle tespit edilen en son basamak dikkate alınarak önceki yılların basamakları belirlenir ve önceki yılların basamakları için halen kullanılmakta olan 01.07.2003 tarihli aylığa esas alınan gelir tablosu dikkate alınarak kazanç tespiti yapılır.

Örneğimizdeki sigortalı için aşağıdaki tabloda 01.01.2000 ila 31.01.2007 tarihleri arasında basamak tespiti ve geçirilen sürelere göre ağırlıklı ortalamaya esas alınacak kazançlar tespit edilmiştir.

Belirlenen bu basamaklar, bağlanacak aylıkların hesabında 1479 sayılı Kanunun 36. maddesini değiştiren 4447 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesinin (a) ve (b) bendleri dikkate alınacaktır.

Basamak

Basamaklarda Prim Ödeme Tarihleri

Prim Ödeme Süresi

1.7.2003 Tarihli Aylığa Esas Gelir Tablosu Karşılığı Kazançlar

Ağırlıklı                Ortalamaya           Esas Tutar

9

01.01.2000-31.12.2000

12

381,31

4.575,72

10

01.01.2001-30.12.2001

12

399,23

4.790,76

11

01.01.2002-30.12.2002

12

417,15

5.005,80

12

01.01.2003-30.12.2003

12

435,07

5.220,84

13

01.02.2005-31.01.2007

37

498,58

18.447,46

Toplam

85

 

38.040,58

Aylık ortalama kazanç: 38.040,58 / 85 = 447,54 YTL

447,54 x 0,45 x 2550 / 5400 = 95,10 YTL

A+B Aylığı

A ve B aylığının kısmi aylıkları toplanarak 01.07.2003 tarihi itibariyle aylık bulunur.

A ve B kısmi aylıkları toplamı: 115,07 + 95,10 = 210,17

01.01.2003 tarihinden itibaren 15. basamak karşılığı ödenmesi gereken 75.000.000 TL tutarındaki sosyal destek ödemesinden, 01.01.2003 ila gelir tablosunun dikkate alındığı Temmuz/2003 tarihleri arasındaki (Ocak 1.6, Şubat 2.6, Mart 2.3, Nisan 3.1, Mayıs 2.1, Haziran 1.6) kümülatif tüfe oranı olan %14,05 oranı kadar düşüldüğünde (75.000.000 x %14,05= 10.537.500 TL) 75.000.000 -10.537.500= 64.462.500 TL olarak bulunan tutar Temmuz - 2003 tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde,

210,17 + 64,46 = 274,63 YTL tutarı 31.12.2003 tarihinden sonra yapılan artışlara esas olacak aylık olarak kabul edilir. Hesaplanan bu aylık;

5073 sayılı Kanuna göre Ocak/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

274,63 x 1.10 = 302,09 YTL

Temmuz/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

302,09 x 1,10 = 332,30 YTL

5282 sayılı Kanuna göre Ocak/2005 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 6) oranında;

332,30 x 1,06 = 352,24 YTL

Temmuz/2005 ayından itibaren % 6 oranında;

352,24 x 1,06 = 373,37 YTL bulunur.

5454 sayılı Kanuna göre

Ocak/2006 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 3) oranında

373,37 x 1,03 = 384,57 YTL

Temmuz/2006 ayından itibaren % 3 oranında;

384,57 x 1,03 = 396,11 YTL

5565 sayılı Kanuna göre

Ocak/2007 tarihinden itibaren Temmuz/2006 tarihindeki aylığı % 1,33 arttırılıp,

396,11 x 1,0133 = 401,38 YTL olarak hesaplanan bu aylığın Ocak/2007 tarihinde % 5 arttırılması gerektiğinden ödenecek aylık

401,38 x 1,05 = 421,45 YTL olarak hesap edilip,

hesap edilen bu aylık yine 5454 sayılı Kanun gereği aldığı aylığa göre belirlenen miktarda (% 5) arttırılarak,

421,45 x 0,05 = 21,07 YTL ek ödeme ile birlikte

421,45 + 21,07 = 442,52 YTL olarak ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı S.Y.Z. ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (SGDP, sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

1479 sayılı Kanunun 36. maddesine göre bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılmayacaktır.

c) YURDIŞINDAKİ SÜRELERİNİ BİR DEFADAN FAZLA BORÇLANAN SİGORTALILAR

Belirli bir süreyi borçlanıp, borçlanma karşılığını yatırdıktan sonra, borçlanma yapmadığı bir süreyi sonraki bir tarihte borçlanan ve tahsis talebi olan bir sigortalı için yapılacak işlemler şunlardır;

1- İlk borçlanma tarihinde borçlanma sürelerinin karşılığı tutarın tamamını ödedikleri tarihten borçlanma süresi kadar geriye doğru götürülerek bulunacak tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.

2- Tespit edilen bu tarih, sigortalının giriş tarihi olarak kabul edilecek, 1. gelir basamağı üzerinden borçlandığı tarih kadar, 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre basamak intibakı yapılacaktır.

3- İkinci defa yaptığı borçlanma ilk borçlanma yaptığı tarihteki son basamak üzerinden 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre basamak intibakı yapılacaktır.

4- Sigortalının borçlanma karşılığı tutarı yatırdığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış fiyatı üzerinden dolar kurunun günlük borçlanma miktarı (bu gün için 3,5 ABD Doları) ve 30 gün (l ay) ile çarpılması suretiyle bulunan tutar bir ay için yatırılması gereken prim miktarı olarak belirlenir. Bu şekilde bulunan aylık prim miktarı dikkate alınarak, sigortalının borçlanma tutarını ödediği tarihte 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 50. maddeye göre prim ödemesi gereken gelir basamaklarına karşılık gelen (sağlık sigortası primi hariç) prim tutarından en yakın basamak tespit edilecektir.

5- Bu şekilde tespit edilen basamak, sigortalının en son yükseldiği basamak olarak kabul edilecektir. 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre intibak ettirilen basamak yukarıda dördüncü maddeye göre tespit edilen en son basamağını geçemeyecektir.

6- 01.01.2000 tarihinden önceki süreler için borçlanma yapıp karşılığı olan tutar 01.01.2000 tarihinden önce ödenmiş ise aylık prim miktarına karşılık gelen en son basamağı geçmemesi hükmü uygulanmayacaktır.

ÖRNEK: Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerini her bir gün için 2 ABD doları karşılığı toplam 4110 gün borçlanan sigortalı borçlanma tutarını 31.12.1998 tarihinde yatırdıktan sonra 01.01.2002-31.12.2003 tarihleri arasındaki sürelerini her bir gün için günlüğü 2 ABD doları karşılığı toplam 720 gün borçlanan ve borçlanmasını 31.12.2003 tarihinde yatırdıktan sonra 01.01.2005- 26.01.2007 tarihleri arasındaki süresini 30.01.2007 tarihinde günlüğü 3,5 ABD doları karşılığı toplam 745 gün borçlanan, aynı tarihte borçlanma tutarını ödeyip yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya bağlanacak yaşlılık aylığı;

Buna göre;

Bağ-kur hizmet süresi                                        : 5575 gün

01.01.2000 Tarihinden önceki hizmeti            : 4110 gün

01.01.2000 Tarihinden sonraki hizmeti          : 1465 gün

1479 S. K. göre aylık bağlama oranı                 : % 61

4447 S. K. göre aylık bağlama oranı                 : % 45

31.12.1999 Basamağı                                          : 12 (A aylığının hesabı bölümündeki işlemler sonucu)

31.12.2003 Tarihinde Dolar Kuru                    : 1,51 YTL

Aylık Prim Miktarı (31.12.2003 tarihinde)    : 1,51 x 2 x 30 = 90,60 YTL

Borçlanma tarihindeki basamak karşılığı

alınacak gelir tablosu (31.12.2003)                  : 12. Basamak (87,01 YTL)

26.01.2007 tarihinde dolar kuru                       : 1,42 YTL

Aylık prim miktarı (30.01.2007 tarihinde)     : 1,42 x 3,5 x 30 = 149,10 YTL

Borçlanma tarihindeki basamak karşılığı

Alınacak Gelir Tablosu (30.01.2007)               : 13. Basamak (151,50 YTL)

Sigortalının yaptığı borçlanmalar farklı tarihlerde olması nedeniyle basamak değerlendirilmeleri borçlanma yaptığı tarihler için aşağıda belirlenen esasların dikkate alınması gerekmektedir.

Buna göre;

1. borçlanma için: Sigortalının borçlanma yaptığı süre kadar geriye götürülerek sigortalılık başlangıç ve basamak seyirleri dikkate alınacak, ancak 01.01.2000 tarihinden önceki süreler için dolar kuru karşılığı gelen en son basamak dikkate alınmayacaktır. (6. maddede belirtildiği gibi)

2. borçlanma için: 1. borçlanma ile belirlenen son basamak üzerinden intibakı yapılacak, ancak borçlanmasını yatırdığı tarihteki dolar kuru dikkate alınarak basamak belirlenecektir. (3. maddede belirtildiği gibi)

3. borçlanma için: 2. borçlanma ile belirlenen son basamak üzerinden intibakı yapılacak, ancak borçlanmasını yatırdığı tarihteki dolar kuru dikkate alınarak basamak belirlenecektir. (3. maddede belirtildiği gibi)

A Aylığı

A Aylığının hesaplanması için bu örnekte aşağıdaki tabloda olduğu gibi, basamağının ne olduğunun bilinmesi için borçlanma tutarını ödediği tarihte borçlanılan süre kadar geriye götürülerek sigortalılık başlangıç tarihi tespit edilir. Sigortalının, A aylığının hesabında değerlendirilecek basamak, sigortalının başlangıç tarihinden itibaren 1. basamaktan başlanarak 1479 sayılı kanunun geçici 11. maddesi uyarınca intibak yapılınca 12. gelir basamağı olduğu anlaşılır.

Borçlandığı süre 4110 gün = 11 yıl 5 ay

31.12.1998

-      5     11

31. 07.1987 (sigortalılık başlangıç tarihi)

BASAMAKTA BEKLEME TARİHLERİ

GEÇERLİ BASAMAK (KUR DİKKATE                                                         ALINARAK)

BEKLEME                        SÜRESİ (Ay)

01.08.1987 - 30.07.1988

1

12

01.08.1988 - 30.07.1989

2

12

01.08.1989 - 30.07.1990

3

12

01.08.1990 - 30.07.1991

4

12

01.08.1991 - 30.07.1992

5

12

01.08.1992 - 30,07.1993

6

12

01.08.1993 - 30.07.1994

7

12

01.08.1994 - 30.07.1995

8

12

01.08.1995 - 30.07.1996

9

12

01.08.1996 - 30.07.1997

10

12

01.08.1997 - 30.07.1998

11

12

01.08.1998 - 31.12.1998

12

05

01.01.2002 - 31.12.2002

12

12

01.01.2003 - 31.12.2003

12

12

01.01.2005 - 26.01.2007

13

25

31.12.1999 Basamağı                                                    : 12

01.07.2003 Aylığa Esas Gelir Tab. Karşılığı           : 435,07 YTL

435,07 x 0,61 x 4110 / 5575  = 195,65 YTL

B Aylığı

Örnekteki sigortalının ikinci borçlanma karşılığı 31.12.2003 tarihinde aylık prim olarak ödediği 90,60 YTL’ye, aynı tarihte geçerli olan gelir tablosunda en yakın prim tutarı 87,01 YTL olup, bunun karşılığı basamak 12. basamaktır. Dolayısıyla, basamak intibakı halinde 31.12.2003 tarihinde en son basamak 12. basamaktır.

Örnekteki sigortalının 3. borçlanma karşılığı 30.01.2007 tarihinde aylık prim olarak ödediği 149,10 YTL’ye aynı tarihte geçerli olan gelir tablosunda en yakın prim tutarı 151,50 YTL olup, bunun karşılığı basamak 13. basamaktır. Dolayısıyla, basamak intibakı halinde 26.01.2007 tarihinde en son basamak 13. basamaktır.

Sigortalının basamaklara intibakında bekleme süreleri 1479 sayılı Kanunun 52. maddesi ve 3201 sayılı Kanunun 11. maddesi dikkate alınarak tespit edileceği yukarıdaki verilen örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu örnekte, daha önceki iki borçlanma nedeniyle 1479 sayılı Kanunun 52. maddesinde belirtilen süreler kadar basamaklarda bekleme süresi verilmiş, ikinci borçlanma karşılığı ödediği aylık prim miktarına karşılık gelen en son basamağı aşamayacağı için de 12. basamakta borçlanma süresinin bitimi kadar bekleme süresi verilmiştir. Üçüncü borçlanma karşılığı en son basamak 13. basamak olduğu anlaşıldığından, gerek 12. basamakta minimum bekleme süresini aşan sürede bekleme süresi verildiği gerekse sigortalının çalışması halinde bir üst basamaktan çalışmaya başlamasına imkan vermek için üçüncü borçlanma karşılığı süre kadar 13. basamakta bekleme süresi verilmiştir.

Örneğimizdeki sigortalı için aşağıdaki tabloda 01.01.2000 ila 31.01.2007 tarihleri arasında basamak tespiti ve geçirilen sürelere göre ağırlıklı ortalamaya esas alınacak kazançlar tespit edilmiştir.

Belirlenen bu basamaklar, bağlanacak aylıkların hesabında 1479 sayılı Kanunun 36. maddesini değiştiren 4447 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesinin (a) ve (b) bendleri dikkate alınacaktır.

BS

Basamaklarda Prim             Ödeme Tarihleri

Prim Ödeme Süresi

Gelir                Tablosu Karşılığı

Ağırlıklı                                     Ortalamaya Esas Tutar

12

01.01.2002-30.12.2002

12 ay

435,07

5.220,84

12

01.01.2003-30.12.2003

12 ay

435,07

5.220,84

13

01.01.2005-26.01.2007

25 ay

498,58

12.464,50

Toplam

49

 

22.906,18

Aylık Ortalama Kazanç: 22.906,18/49 = 467,47

467,47 x 0,45 x 1465 / 5575 = 55,28

A+B Aylığı

A ve B aylığının kısmi aylıkları toplanarak 01.07.2003 tarihi itibariyle aylık bulunur.

A+B Aylığı = 195,65 + 55,28 = 250,93

01.01.2003 tarihinden itibaren 13. basamak karşılığı ödenmesi gereken 75.000.000 TL tutarındaki sosyal destek ödemesinden, 01.01.2003 ila gelir tablosunun dikkate alındığı Temmuz/2003 tarihleri arasındaki (Ocak 1.6, Şubat 2.6, Mart 2.3, Nisan 3.1, Mayıs 2.1, Haziran 1.6) kümülatif tüfe oranı olan % 14,05 oranı kadar düşüldüğünde (75.000.000 x %14,05= 10.537.500 TL) 75.000.000 -10.537.500= 64.462.500 TL olarak bulunan tutar Temmuz - 2003 tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde,

75.000.000 - 10.540.000= 64.460.000 TL olarak bulunan tutar Temmuz - 2003 tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde, 250,93 + 64,46 = 315,39 YTL bulunur. Hesaplanan bu aylık

5073 sayılı Kanuna göre Ocak/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

315,39 x 1,10 = 346,93 YTL

Temmuz/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

346,93 x 1,10 = 381,62 YTL

5282 sayılı Kanuna göre  Ocak/2005 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 6) oranında

381,62 x 1,06 = 404,52 YTL

Temmuz/2005 ayından itibaren % 6 oranında;

404,52 x 1,06 = 428,79 YTL bulunur.

5454 sayılı Kanuna göre

Ocak/2006 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 3) oranında

428,79 x 1,03 = 441,66 YTL

Temmuz/2006 ayından itibaren % 3 oranında;

441,66 x 1,03 = 454,91 YTL

Ocak/2007 tarihinden itibaren

5565 sayılı Kanuna göre Temmuz/2006 tarihindeki aylığı % 1,33 arttırılıp,

454,91 x 1,0133 = 460,96 YTL olarak hesaplanan bu aylığın Ocak/2007 tarihinde % 5 arttırılması gerektiğinden ödenecek aylık

460,96 x 1,05 = 484,00 YTL olarak hesap edilip,

hesap edilen bu aylık yine 5454 sayılı Kanun gereği aldığı aylığa göre belirlenen miktarda (% 4) arttırılarak,

484,00 x 0,04 = 19,36 YTL ek ödeme ile birlikte

484,00 + 19,36 = 503,36 YTL olarak ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı S.Y.Z. ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (SGDP, sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

1479 sayılı Kanunun 36. maddesine göre bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılmayacaktır.

d) YURTDIŞINDA BULUNDUĞU SÜRESİNİ BORÇLANDIKTAN SONRA SİGORTALILIĞI DEVAM EDENLER

Yurtdışı borçlanmasını yaptıktan sonra sigortalı olarak çalışan ve sonra tahsis talebi olan bir sigortalı için yapılacak işlemler şunlardır:

1- Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan ve yurtdışında geçen sürelerini borçlanan ev kadınlarının, 3201 sayılı Kanunun 5. maddesine göre borçlanmalarının tamamını ödedikleri tarihten borçlanma süresi kadar geriye doğru götürülerek bulunacak tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.

2- Tespit edilen bu tarih, sigortalının giriş tarihi olarak kabul edilecek, 1. gelir basamağı üzerinden borçlandığı tarihe kadar, 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre basamak intibakı yapılacaktır.

3- Sigortalının borçlanma karşılığı tutarı yatırdığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış fiyatı üzerinden dolar kurunun günlük borçlanma miktarı (bu gün için 3,5 ABD Doları) ve 30 gün (1 ay) ile çarpılması suretiyle bulunan tutar bir ay için yatırılması gereken prim miktarı olarak belirlenir. Bu şekilde bulunan aylık prim miktarı dikkate alınarak, sigortalının borçlanma tutarını ödediği tarihte 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 50. maddeye göre prim ödemesi gereken gelir basamaklarına karşılık gelen (sağlık sigortası primi hariç) prim tutarından en yakın basamak tespit edilecektir.

4- Bu şekilde tespit edilen basamak, sigortalının en son yükseldiği basamak olarak kabul edilecektir. 1479 sayılı Kanunun 52. maddesine göre intibak ettirilen basamak yukarıda üçüncü maddeye göre tespit edilen en son basamağını geçemeyecektir.

5- 01.01.2000 tarihinden önceki süreler için borçlanma yapılıp karşılığı olan tutar 01.01.2000 tarihinden önce ödenmiş ise aylık prim miktarına tekabül eden en son basamağı geçemeyecek hükmü uygulanmayacaktır.

6- Kişi 1479 sayılı Kanuna göre çalışmaya başlaması halinde yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen en son basamak üzerinden prim ödemeye devam edecek ve prim ödediği süre içinde 1479 sayılı kanunun 52. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

ÖRNEK: Yurtdışında ev kadını olarak 01.01.1995 - 31.12.2004 tarihleri arasında geçen 6840 gün süresini 01.01.2005 tarihinde borçlanıp aynı tarihte borçlanmasını yatırdıktan sonra 01.01.2006 tarihinde 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlayan ve prim ödemeye devam eden sigortalı 07.02.2007 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalı hakkında yapılacak işlemler.

 

Bağ-kur hizmet süresi                                        :  7236 gün

1.1.2000 Tarihinden önceki hizmeti                 : 5040 gün

1.1.2000 Tarihinden sonraki hizmeti               : 2196 gün

1479 S. K. göre aylık bağlama oranı                 : % 66

4447 S. K. göre aylık bağlama oranı                 : % 55

01.01.2005 Tarihinde Dolar Kuru                    : 1,42 YTL

Aylık Prim Miktarı                                              : 1,42 x 3,5 x 30 = 149,10 YTL

31.12.1999 Basamağı                                          : 13 (A aylığının hesabı bölümündeki işlemler sonucu)

Ödenen Borçlanma Tutarı                                  : 33.994,80 YTL

Borçlanma tarihindeki basamak karşılığı

alınacak gelir tablosu                                          : 14. basamak (146,93 YTL)

A Aylığı

A aylığının hesaplanması için bu örnekte 1999 yılında hangi basamakta olduğunun bilinmesi için borçlanma tutarını ödediği tarihten borçlanma süre kadar geriye götürülerek sigortalılık başlangıç tarihi tespit edilir.

Borçlandığı süre 6840 gün = 19 yıl

01.01.2005

–            19

01.01.1986 (Sigortalılık başlangıç tarihi)

BASAMAKTA BEKLEME TARİHLERİ

GEÇERLİ BASAMAK (KUR DİKKATE          ALINARAK)

BEKLEME SÜRESİ               Ay

01.01.1986-30.12.1986

1

12

01.01.1987-30.12.1987

2

12

01.01.1988-30.12.1988

3

12

01.01.1989-30.12.1989

4

12

01.01.1990-30.12.1990

5

12

01.01.1991-30.12.1991

6

12

01.01.1992-30.12.1992

7

12

01.01.1993-30.12.1993

8

12

01.01.1994-30.12.1994

9

12

01.01.1995-30.12.1995

10

12

01.01.1996-30.12.1996

11

12

01.01.1997-30.12.1997

12

12

01.01.1998-30.12.1999

13

24

01.01.2000-30.12.2004

14

60

01.01.2006-07.02.2007

15

14

Örneğimizde, borçlanma tutarının bir aylık karşılığı olan aylık prim miktarı 149,10 YTL elde edilmiş ve bu miktara en yakın prim tutarının karşılığı olan basamağın borcun ödendiği tarihte geçerli olan 2005 yılı Prime Esas Gelir Tablosu’nda 14. basamak olduğu anlaşılmıştır (01.01.2005 ila 31.12.2005 tarihleri arasında geçerli olan tabloda 14. basamak karşılığı prim miktarı 146,93 YTL). Dolayısıyla, örneğimizdeki sigortalının aylığına esas alınacak en son basamak 14. basamaktır.

31.12.1999 Basamağı

: 13

01.07.2003 Aylığa Esas Gelir Tab. Karşılığı

: 498,58 YTL

Aylık 498,58 x 0,66 x 5040 / 7236 = 229,20 YTL

 

B Aylığı

Örneğimizdeki sigortalı için aşağıdaki tabloda 01.01.2000 ila 31.01.2007 tarihleri arasında basamak tespiti ve geçirilen sürelere göre ağırlıklı ortalamaya esas alınacak kazançlar tespit edilmiştir.

Belirlenen bu basamaklar, bağlanacak aylıkların hesabında 1479 sayılı Kanunun 36. maddesini değiştiren 4447 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesinin (a) ve (b) bendleri dikkate alınacaktır.

BS

Basamaklarda Prim Ödeme Tarihleri

Prim Ödeme Süresi

Gelir Tablosu                                     Karşılığı

Ağırlıklı            Ortalamaya Esas Tutar

14

01,01.2000-30.12.2004

60

556,55

33.393,00

15

01.01.2006-07.02.2007

14

614,53

8.603,42

Toplam

74

 

41.996,42

Aylık Ortalama Kazanç: 41.996,42 / 74 = 567,52 YTL

567,52 x 0,55 x 2196 / 7236 = 94,73 YTL

A+B Aylığı

A ve B aylığının kısmi aylıkları toplanarak 01.07.2003 tarihi itibariyle aylık bulunur.

A+B Kısmi Aylıkların Toplamı = 229,20 + 94,73 = 323,93

01.01.2003 tarihinde 15. basamak karşılığı ödenmesi gereken 75.000.000 TL tutarındaki sosyal destek ödemesinden, 01.01.2003 ila gelir tablosunun dikkate alındığı Temmuz/2003 tarihleri arasındaki (Ocak 1.6, Şubat 2.6. Mart 2.3, Nisan 3.1, Mayıs 2.1, Haziran 1.6) kümülatif tüfe oranı olan % 14.05 oranı kadar düşüldüğünde (75.000.000 x % 14,05 = 10.537.500 TL) 75.000.000 - 10.537.500 = 64.462.500 TL olarak bulunan tutar Temmuz-2003 tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde,

323,93 + 64,46 = 388,39 YTL

Tutarı 31.12.2003 tarihinden sonra yapılan artışlara esas olacak aylık olarak kabul edilir. Hesaplanan bu aylık;

5073 sayılı Kanuna göre Ocak/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

388,39 x 1,10 = 427,23 YTL

Temmuz/2004 ayından itibaren % 10 oranında;

427,23 x 1,10 = 469,95 YTL

5282 sayılı Kanuna göre Ocak/2005 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 6) oranında

469,95 x 1,06 = 498,15 YTL

Temmuz/2005 ayından itibaren % 6 oranında;

498,15 x 1,06 = 528,04 YTL bulunur.

5454 sayılı Kanuna göre

Ocak/2006 ayından itibaren aylık almakta olduğu basamağa göre belirlenen (% 3) oranında

528,04 x 1,03 = 543,88 YTL

Temmuz/2006 ayından itibaren % 3 oranında;

543,88 x 1,03 = 560,20 YTL

Ocak/2007 tarihinden itibaren

5565 sayılı Kanuna göre Temmuz/2006 tarihindeki aylığı % 1,33 arttırılıp,

560,20 x 1,0133 = 567,65 YTL olarak hesaplanan bu aylığın Ocak/2007 tarihinde % 5 arttırılması gerektiğinden ödenecek aylık

567,65 x 1,05 = 596,03 YTL olarak hesap edilip,

hesap edilen bu aylık yine 5454 sayılı Kanun gereği aldığı aylığa göre belirlenen miktarda (% 4) arttırılarak,

596,03 x 0,04 = 23,84 YTL ek ödeme ile birlikte

596,03 + 23,84 = 619,87 YTL olarak ödenecektir.

Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı S.Y.Z. ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (SGDP, sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

1479 sayılı Kanunun 36. maddesine göre bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılmayacaktır.

İlgili birimlerin bu genelge ile belirlenen esasların uygulanması sırasında karşılaşılacakları durumlarla ilgili olarak Başkanlığımızın görüşü alınarak işlemler sonuçlandırılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.