SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SSKB Sağlık Hizmetleri Satmalına Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/13

Tarih         : 5.1.2007

Konu         : Manyetik Rezonans (Kapalı Sistem)

İLGİ           : a)  30.04.2004 günlü, XVI-4 Ek Genelge

                      b)  09.11.2004 günlü, XVI-6 Ek Genelge

                      c)  11.04.2005 günlü, XVI-8 Ek Genelge

                      d)  14.10.2005 günlü, XVI-9 Ek Genelge

                      e)  25.05.2006 günlü, XVI-14 Ek Genelge

Bilindiği üzere; ilgi (c)'de kayıtlı Genelgede, Manyetik Rezonans (Kapalı Sistem) sözleşme konusuna ilişkin “Sözleşme yapmak İçin Aranan Koşullar” formunun 3. maddesinde yer alan “Cihaz en az 1.5 tesla gücünde olmalıdır” koşulunun “Cihaz en az 1 tesla gücünde olmalıdır” şeklinde değiştirilmesine karar verildiği belirtilerek Manyetik Rezonans (Kapalı Sistem) konusunda sözleşmemiz olan ve halen sözleşmeleri devam eden merkezlerin cihazları 1 tesladan düşük ise Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde cihazlarını bu koşula uygun hale getirmeleri,

İlgi (e)’de kayıtlı Genelgede, Genel Müdürlüğümüze Manyetik Rezonans Derneğinden ve özel sağlık tesislerinden sözlü ve yazılı olarak iletilen talepler ve görüşler dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzce yeni bir çalışma başlatıldığı, yapılan çalışmaların halen devam etmekte olduğundan söz konusu talimatımızda verilen sürenin altı (6) ay daha uzatılması uygun görüldüğü belirtilmişti.

Genel Müdürlüğümüzce sözkonusu sürenin 25.11.2006 tarihinden itibaren altı (6) ay daha uzatılması uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.