SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/11

Tarih         : 9.2.2007

Konu         : Tahsil edilmeyecek alacaklar

Bilindiği üzere, 29.12.2006 tarihli, 26391 sayılı resmi gazetede yayımlanan 26.12.2006 tarihli, 5565 sayılı  “2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nun “Tahsil Edilmeyecek Alacaklar” başlıklı  29. maddesinin (4) numaralı fıkrasında;

“8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı, 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı sosyal güvenlik kanunlarından herhangi biri kapsamında sağlık yardımı alması gerekirken, aynı dönemde diğer bir sosyal güvenlik kanunu kapsamında hak etmediği halde sağlık yardımı almış kişilerden, yersiz olarak sağlık ödemeleri yapan sosyal güvenlik kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa bu nedenle ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde, tahsil edilmez. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden sosyal güvenlik kurumlarınca da vazgeçilir.”

hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yukarıda sayılan sosyal güvenlik kanunlarının herhangi birinden sağlık yardımı alması gerekirken aynı dönem içinde diğer bir sosyal güvenlik kanunu kapsamında hak etmediği halde, sağlık yardımı alan (devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu ve (devredilen) Bağ-Kur’a tabi sigortalıları ile (devredilen) Emekli Sandığı iştirakçilerinin ve bunların sağlık yardımlarından yararlanan aile bireyleri için yersiz olarak sağlık ödemeleri yapan sosyal güvenlik kurumunca tahakkuk ettirilen veya ettirilecek borçların, ilgilinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan sağlık yardımı almaya müstehak olduğunun tespiti ve varsa yersiz kullandığı sağlık karnesini bir dilekçe ekinde Kuruma iade etmesi halinde, kurum alacağından vazgeçilerek yersiz kullandığı sağlık karnesi kullanıma kapatılacaktır.

Sözkonusu kimseler tarafından  bu  konuda  dava  açılmış  ise, açılan  davalardan  vazgeçenlerin, vazgeçtiklerini başvurdukları mahkemelerden alacakları “feragat nedeni ile davanın reddine” dair kararın, bir dilekçe ekinde Kuruma bildirmeleri halinde, bu borçlara ilişkin olarak açılmış olan davalardan, dava ve icra takiplerinden de Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen ilgili kurumca yukarıda kayıtlı madde hükmü gereğince vazgeçilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözkonusu Kanun 1.1.2007 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 1.1.2007 tarihinden önce tahakkuk etmiş ve ilgililerden tahsil edilmeye başlanmış olan tutarlardan, herhangi bir şekilde Ocak/2007 ayı içerisinde tahsil edilen tutar varsa ilgililere iade edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve konuyla ilgili olarak yukarıda açıklanan esaslara göre gereğinin yapılmasını  rica ederim.