SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/9

Tarih         : 1.2.2007

Konu         : Çakışan hizmet sürelerinin iptali ve yersiz tahsil edilen primlerin devredilen ilgili sosyal güvenlik kurumuna aktarımı

I- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi, 04.03.2006 tarihli, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5458 sayılı Kanunun 16. maddesinde;

“8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tâbi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, T.C. Emekli Sandığı bakımından ayrıca kurumların da talebi halinde işsizlik sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tâbi olması gereken sosyal güvenlik kurumuna devredilir. Çakışan hizmet süresine ilişkin devredilen miktarın prim borcu aslını karşılamaması halinde, bakiye prim borcu ilgili kanun hükümlerine göre sigortalıdan veya 5434 sayılı Kanuna tâbi kurumdan tahsil edilir. Sosyal sigorta kanunlarındaki sigortalılığın tespiti ile hizmetlerin birleştirilmesine ait hükümler saklıdır.

Bu nitelikte olup, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar çakışan hizmet süreleri sosyal güvenlik kurumlarınca iptal edilmemiş olan sigortalılar da bu hükümden yararlandırılır.”

Hükmü yer almakta olup, sözkonusu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 09.05.2006 tarihli, 12-156 Ek sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Ancak, Ünitelerimizden alınan yazılardan, 20.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Bağ-Kur/Emekli Sandığına tabi olması nedeniyle, Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilmiş olan hizmetleri iptal edilen sigortalılar için, işveren tarafından ödenen prim tutarlarının yanı sıra çeşitli teşvik kanunlarına istinaden Hazinece karşılanan prim tutarlarının da Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılıp aktarılmayacağı veya “iz”e ayrılan işyeri dosyalarından bildirilmiş olan hizmet sürelerinin iptalinin ve prim transferinin ne şekilde yapılacağı ya da ilişkisizlik belgesi alınmış olan özel bina inşaatı ve ihale konusu işyerlerinden bildirilen hizmetlerin, Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi hizmetlerle çakışması halinde ne şekilde işlem yapılacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bu nedenle, konu ile ilgili tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla yapılacak işlemler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

II- ÇAKIŞAN HİZMET SÜRELERİNİN İPTALİ

Aynı süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) ile birlikte Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olduğu anlaşılan sigortalıların çakışan sürelere ilişkin hizmetlerinden, Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olan kısmının geçerli olduğunun anlaşılması halinde, bu süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilen prim ve hizmetler, prim iptal belgesi yerine, yeni örneği (Ek:1)’de yer alan 0702.0800.014 sigorta kod numaralı “Ek/İptal Prim Ve Hizmet Tahakkuk Belgesi” düzenlenmek suretiyle iptal edilecektir. (Eski örnek “EK Prim Tahakkuk Belgesi” ile 0702.0800.015 sigorta kod numaralı “Prim İptal Belgesi” bundan böyle kullanılmayacaktır.)

Buna göre, aynı süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) ile birlikte Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) da tabi olduğu anlaşılan sigortalıların, çakışan sürelere ilişkin hizmetlerinden, Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olan kısmının geçerli olduğuna ve çakışan süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilen hizmetlerin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin Bağ-Kur/Emekli Sandığından (Devredilen) alınan yazılar, Tahsis Servislerinin bulunduğu Ünitelerimizde Tahsis Servislerine, Tahsis Servislerinin bulunmadığı Ankara ve İstanbul illerinde ise ilgili İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerine intikal ettirilecek olup, Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi de sigortalı dosyalarına bakılarak gerekli araştırma yapılmak suretiyle Tahsis Servislerince/İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerince düzenlenecektir.

Çakışan süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilen prim ve hizmetleri iptal edilecek sigortalılara ilişkin Tahsis Servislerince/İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerince üç nüsha düzenlenecek Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesinin bir nüshası, tahakkukların ve hizmetlerin iptal edilmesi amacıyla Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisine, bir nüshası Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek, bir nüshası ise sigortalıya ait dosyada muhafaza edilecektir. İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerince düzenlenecek olan Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesinin Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisine ve Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek nüshaları üst yazı ekinde ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne gönderilecektir.

Dolayısıyla, çakışan hizmet sürelerinin iptal edilmesi amacıyla, işverenlerden iptal nitelikte prim belgesi (aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu veya aylık prim ve hizmet belgesi) düzenlenmesi istenilmeyecektir.

Diğer taraftan, çakışan süreler içindeki hizmetlerin birden fazla işyerinden bildirilmiş olması halinde, Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi her işyeri için ayrı ayrı düzenlenecektir.

III- ÇAKIŞAN HİZMET SÜRELERİNE İLİŞKİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA (DEVREDİLEN) YERSİZ TAHSİL EDİLEN SİGORTA PRİMLERİNİN BAĞ-KUR/EMEKLİ SANDIĞINA (DEVREDİLEN) AKTARILMASI

1- Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olmasına rağmen, aynı süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) da adına prim ödendiği anlaşılan sigortalıların, çakışan hizmet sürelerinden Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olan hizmetlerinin geçerli olduğunun anlaşılması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) ödenen primlerin Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılabilmesi için, öncelikle sigortalı/hak sahibinin Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) yersiz ödenen primlerin iadesi için talepte bulunması ve geçerli olan hizmetlerin bildirildiği Bağ-Kur/Emekli Sandığınca (Devredilen) da, Sosyal Sigortalar Kurumundan (Devredilen) hizmeti çakışan sigortalı adına çakışan süreler içinde ödenen primlerin aktarılmasının istenilmesi gerekmektedir.

2- 12-156 sayılı Genelgede de belirtildiği gibi, çakışan hizmet süreleri içinde yalnızca yersiz tahsil edilen sigorta primlerinin borç asılları devredilecek, dolayısıyla varsa daha önce borç aslı ile birlikte tahsil edilmiş olan gecikme cezası, gecikme zammı ve faizlerin devir işlemi yapılmayacaktır.

Bu bağlamda, yersiz tahsil edilen sigorta primleri; Sigorta Primleri Servislerince, sigortalının adı soyadı, T.C. kimlik numarası, sigorta sicil numarası, ait olduğu dönemler (yıl/ay bazında), prim ödeme gün sayıları, işveren/sigortalı hisseleri, hizmetin başlangıç ve bitiş tarihleri ayrı ayrı belirtilmek ve örneği ekli (Ek:2) “Çakışan Hizmet Süreleri İle İlgili Olarak İptal Ve İade Edilen Primleri Gösterir Tablo” başlıklı matbu forma kaydedilmek suretiyle üst yazı ekinde Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılacaktır.

Öte yandan, çakışan hizmet süreleri içinde birden fazla Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğümüze prim ödenmiş olması halinde, her bir Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğümüzdeki Tahsis Servislerince, Tahsis Servislerinin bulunmadığı Ankara ve İstanbul illerinde ise ilgili İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerince prim ve hizmetleri iptal edilecek sigortalılara ilişkin üç nüsha düzenlenecek Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesinin bir nüshası tahakkukların ve hizmetlerin iptal edilmesi amacıyla Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisine, bir nüshası varsa yersiz ödenen primlerin Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılması yoksa işyeri dosyasında muhafaza edilmesi amacıyla Sigorta Primleri Servislerine intikal ettirilecek, bir nüshası ise sigortalının dosyasına konulacaktır.

Prim ve hizmetlerin iptal işlemi yapıldıktan sonra, yersiz olarak tahsil edilen primler, Ek: 2 no’lu forma kaydedilerek sigortalının en son hizmetlerinin bildirildiği Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğümüze aktarılacak, primlerin aktarıldığı ilgili Müdürlüğümüzce de yersiz tahsil edilen primler sigortalının tabi olduğu Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılacaktır.

3- Çakışan hizmet süreleri içinde, Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) ile birlikte aynı zamanda hizmetin geçerli olduğu Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) da prim ödenmiş olması, başka bir ifade ile çakışan hizmet süreleri içinde hem Bağ-Kur/Emekli Sandığında (Devredilen), hem de Sosyal Sigortalar Kurumunda (Devredilen) tahakkuk etmiş prim borcunun bulunmaması durumunda, Sosyal Sigortalar Kurumunca (Devredilen) yersiz olarak tahsil edilmiş primlerin aktarımı yapılmayacaktır.

Bu durumda, Sosyal Sigortalar Kurumunca (Devredilen) daha önce yersiz tahsil edilmiş olan primlerin,

- Sigortalı hissesi, 506 sayılı Kanunun 84. maddesine göre sigortalıya iade edilecek,

- İşveren hissesi ise, işverenin varsa diğer borçlarına mahsup edilecek, yoksa yine 506 sayılı Kanunun 84. maddesine göre kendisine iade edilecektir.

4- Çakışan hizmet sürelerinin iptali sırasında, sigorta primi ile birlikte varsa işsizlik sigortası primleri de iptal edilmiş olacaktır. Bu durumda, iptal edilen işsizlik sigortası primlerine ilişkin olarak yersiz tahsil edilmiş primler, sigortalının, Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) borcunun olup olmadığına bakılmaksızın aktarılmayıp, 3. maddede belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

5- Çakışan hizmet süreleri içinde tahakkuk eden sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde prim aktarımı yapılamayacaktır.

Bu bağlamda, çakışan hizmet sürelerine ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin daha önce İcra Takip Haciz ve Satış Servisine intikal ettirilmiş olması durumunda, Tahsis Servislerince/İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerince düzenlenen Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesinin, Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisince işleme alınabilmesi için öncelikle Sigorta Primleri Servislerince hizmeti çakışan sigortalı için tahakkuk eden sigorta primlerinin ve varsa işsizlik sigortası primlerinin iptal edilmesi amacıyla durum İcra Takip Haciz ve Satış Servislerine bir mucip ile bildirilecek, İcra Takip Haciz ve Satış Servislerince de sözkonusu sigortalı için takibe geçilen borç kadar iptal işlemi yapılacaktır.

İcra Takip Haciz ve Satış Servisince iptal işleminin yapılmasının ardından, Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi işleme alınacaktır.

Diğer taraftan, çakışan süreler içindeki hizmetleri iptal edilen sigortalıların, hizmet çakışmasının olmadığı sürelerde de Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilmiş hizmetlerinin olması halinde, bu hizmetler iptal edilmeyecektir.

IV- ÇAKIŞAN HİZMET SÜRELERİNE İLİŞKİN BAĞ-KUR/EMEKLİ SANDIĞINCA (DEVREDİLEN) YERSİZ TAHSİL EDİLEN PRİMLERİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA (DEVREDİLEN) AKTARILMASI

1- Aynı süreler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) ile birlikte Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) da tabi olduğu anlaşılan sigortalıların, çakışan hizmet sürelerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) tabi hizmetlerinin geçerli olduğunun tespit edilmesi halinde, bu defa çakışan süreler içinde Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) bildirilen hizmetler, Bağ-Kur/Emekli Sandığı (Devredilen) tarafından iptal edilecektir.

2- Çakışan hizmet süreleri içinde hizmetin iptal edildiği Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) prim ödenmesine rağmen, bu hizmetlerin bildirildiği dönemlerde tahakkuk eden sigorta primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) ödenmemiş olması halinde, öncelikle Sigorta Primleri Servislerince daha önce Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) ödenmiş primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) aktarılması amacıyla sigortalı/ hak sahiplerinden örneği ekli (Ek:3) “Çakışan Hizmet Süreleri İçinde Bağ-Kur/Emekli Sandığınca (Devredilen) Yersiz Tahsil Edilen Sigorta Primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) Aktarılmasına İlişkin Başvuru Formu” başlıklı matbu form ile yazılı talepleri alınacaktır.

Çakışan sürelere ilişkin primlerin Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebinin yanı sıra ayrıca Emekli Sandığının (Devredilen) da onayı alınacaktır.

Bu işlemlerin yapılmasının ardından, yine Sigorta Primleri Servislerince Bağ-Kur/Emekli Sandığından (Devredilen) bu dönemlere ilişkin yersiz tahsil edilen prim asıllarının aktarılması istenilecektir.

Sözkonusu prim asıllarının aktarılmasının ardından, kurum/iştirak tutarları ilişkin oldukları dönemler dikkate alınmak suretiyle ay be ay mahsup edilecektir.

3- Çakışan hizmet süreleri içinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin ödenmiş olması halinde, Bağ-Kur/Emekli Sandığından (Devredilen) yersiz tahsil edilmiş primlerin aktarılması istenilmeyecektir.

V- ORTAK HUSUSLAR

1- Aynı süreler içinde, Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olması nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilen hizmetlerin iptal edildiği işyeri dosyasının, ilişkisizlik belgesi verilmiş özel bina inşaatı ya da ihale konusu işyeri olması durumunda da, çakışan hizmet süreleri içinde ödenmiş sigorta primlerinin devir işlemi yapılacaktır.

Bu bağlamda, ilişkisizlik belgesi verilmiş ihale konusu veya özel bina inşaatı işyerlerinde, çakışan hizmetlerin iptal edilmesinin ardından Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarının, daha önce yapılmış olan ön değerlendirme veya araştırma işleminin sonucuna göre ya da işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda düzenlenen müfettiş raporuna istinaden, bildirilmesi gereken kazanç tutarının altına düşmüş olup olmadığına bakılmayacaktır.

Öte yandan, ihale konusu veya özel bina inşaatları ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesi verilmeden önce, gerek gerçek kişi olan işverenlerin, gerekse tüzel kişi olan işverenlerin şirket ortaklarının, ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılacak olan işyeri dosyasından bildirilmiş hizmetlerinin olması halinde, bu sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna (devredilen) bildirilmiş olan hizmetlerinin geçerli olup olmadığına ilişkin 16/60 Ek sayılı Genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli inceleme yapılacak, sözkonusu sigortalıların Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olduklarının anlaşılması halinde, araştırma veya ön değerlendirme işlemine, bu sigortalılar için Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) bildirilen hizmetlerin iptal edilmesinin ardından başlanılacaktır.

2- Çakışan hizmet süresi içinde ödenmiş prim asıllarının Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılması sırasında, hizmeti çakışan sigortalılar için çeşitli kanunlar gereği (4857, 5084 gibi) Hazinece karşılanan prim tutarları, Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılmayıp, Hazineye iade edilecektir.

3- 01.01.1999 tarihinden önce muaccel hale gelmiş alacakların tahsili sırasında, tahsil edilen tutarların öncelikle borç aslına, ardından gecikme zammı ve faizlere mahsup edildiği nazara alınarak, çakışan hizmet süreleri içinde tahakkuk etmiş sigorta primlerinin (01.01.1999 tarihinden önce) yasal süresi dışında yalnızca borç aslı ödenmiş olmasına rağmen gecikme zammının ödenmemiş olması halinde bu dönemlere ilişkin sigorta prim asılları devredilmeyecektir. 

4- Çakışan hizmet sürelerinin iptal edildiği aylardan dolayı tahakkuk etmiş sigorta prim borçları için 16-180 Ek sayılı Genelge nazara alınarak kısmi tahsilat yapılmış ise, yapılan tahsilatın iptal edilen prim aslına isabet eden kısmı devredilecektir.

5- 5228 sayılı Kanunun 59. maddesinin 13. fıkrası ile değişik 2. maddesinde, Türk Lirası değerlerinin Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası değişim oranının esas alınacağı, Türk Lirası değerlerinin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Yeni Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı öngörülmüştür.

Anılan Kanunun bu hükmüne istinaden, çakışan hizmet süreleri içinde tahakkuk etmiş prim ve hizmetlerin iptal edilmesinin ardından, sözkonusu sigortalı için ilgili ayda ödenen ve Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) iadesi gereken sigorta prim aslının yarım Yeni Kuruş ve üzerinde olması halinde, bu tutarlar bir Yeni Kuruşa tamamlanarak, yarım yeni Kuruş ve altındaki değerler ise dikkate alınmayarak bahse konu forma kaydedilecektir.

6- Hizmet çakışmasının olduğu dönemlere ilişkin primler, işveren sistemi ana menüden 2-1-4 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen RE’SEN TAHAKKUK GİRİŞ programları vasıtasıyla iptal edilecek olup, ELDEN GELEN TAHAKKUK GİRİŞ ve POSTA İLE GELEN TAHAKKUK GİRİŞ programları çakışan hizmet sürelerinin iptaline ilişkin işlemlerde kesinlikle kullanılmayacaktır.

Hizmet çakışmasının olduğu dönemlere ilişkin prim tahakkukları iptal edildikten sonra hizmetlerin de iptal edilmesi gerektiğinden, 2004/Nisan ve önceki dönemlere ilişkin hizmetler, 2.2.1.1 no.lu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen GEÇİCİ BORDRO GİRİŞ programı vasıtasıyla, 2004/Mayıs ve sonraki dönemlere ilişkin hizmetler ise BB00 ekranından AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsü vasıtasıyla iptal edilecektir.

7- Çakışan hizmet sürelerindeki iptal edilen sigorta primlerine ilişkin tahsilatların prim aslı, 88 tahsilat çıkış işlemi yapıldıktan sonra aşağıda belirtilen Yevmiye kayıtlarına işlenecektir.

a) İşveren payı için,

Tahakkuk iptalinin yevmiye kaydı:

--------------------------------   /   --------------------------------

630.12.02.01 Emekli Sig. Prim. Gel. Red. ve İadesinden Kay. Giderler    ------

120.02.01.05 Hizmet Akdi İşverenlerin (detay grubundan)                   ------ 

--------------------------------   /   --------------------------------

İşveren payının iadesinin yevmiye kaydı:

--------------------------------   /   --------------------------------

120.02.01.05   Hizmet Akdi İşverenlerin (detay grubundan)                     ------

103.02 Verilen Gönderme Emirleri                                                           ------

--------------------------------   /   --------------------------------

b) İşçi payı için,

Tahakkuk iptalinin yevmiye kaydı:

--------------------------------   /   --------------------------------

630.12.02.01 Emekli Sig. Prim. Gel. Red. ve İadesinden Kay. Giderler   ------

120.02.01.06   Hizmet Akdi Çalışanların (detay grubundan)                   ------ 

--------------------------------   /   --------------------------------

İşçi payının iadesinin yevmiye kaydı:

--------------------------------   /   --------------------------------

120.02.01.06 Hizmet Akdi Çalışanların (detay grubundan)                   ------    

103.02 Verilen Gönderme Emirleri                                                            ------

--------------------------------   /   --------------------------------

Buna karşın, özellikle 1994 ve öncesi dönemlere ilişkin tahsilatların sisteme kaydedilmemiş olması nedeniyle, bilgisayar programları vasıtasıyla iptal edilmeyen sigorta primlerinin tahsil edildiğinin işyeri dosyalarında mevcut hesabi cari kartlarından anlaşılması halinde, tahsil edilen prim asılları, 88 tahsilat çıkış işlemi yapılmaksızın “630.12.02.01 Sosyal Güvenlik Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler” hesabından devredilen Bağ-Kur/Emekli Sandığına aktarılacaktır.

7- Çakışan hizmetlerin bildirildiği işyeri dosyasının/dosyalarının ize ayrılmış olması halinde, öncelikle sistemdeki “iz” kaydı kaldırılarak, çakışan sürelere ilişkin prim ve hizmetler iptal edilecek, ardından çakışan hizmet sürelerine ilişkin ödenen prim asılları devredilecektir.

Diğer taraftan, işyeri dosyalarının “iz”e ayrılabilmesi için işverenlerin Kurumumuza borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle, “iz”e ayrılan işyeri dosyalarının imha edilmiş olması halinde, bu işyerlerinin “iz” kaydı kaldırılacak, ardından prim ve hizmetlerin iptalinin yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasını müteakip (yalnızca imha edilen dosyalarla ilgili olarak) prim asılları 6. maddede açıklandığı şekilde işlem yapılmak suretiyle Bağ-Kur/Emekli Sandığına (Devredilen) aktarılacaktır.

VI- RE’SEN YAPILAN PRİM TAHAKKUKU VE HİZMET İŞLEMLERİ

 Bilindiği ve İşveren Muamelatı El Kitabında da belirtildiği üzere, mahkeme ilamlarına istinaden işverenlerden istenilen prim belgelerinin 15 günlük süre içinde Kurumumuza verilmemesi halinde ilgili Ünitece re’sen “Ek Prim Tahakkuk Belgesi” düzenlenmektedir.

Ancak, bahse konu prim belgelerinin yapılan tebligata rağmen işverenlerce 15 günlük süre içinde verilmemesi halinde, bundan böyle Sigorta Primleri Servislerince Ek:1’de yer alan 0702.0800.014 sigorta kod numaralı “EK/İPTAL PRİM VE HİZMET TAHAKKUK BELGESİ” kullanılacaktır.

Mahkeme ilamlarına istinaden Sigorta Primleri Servislerince re’sen düzenlenecek Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesinin bir nüshası, tahakkuk ve hizmetlerin sisteme işlenebilmesi amacıyla Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisine, bir nüshası sigortalının dosyasına konulmak üzere Tahsis Servisinin bulunduğu Ünitelerimizde Tahsis Servisine; Tahsis Servisinin bulunmadığı Ankara ve İstanbul İllerindeki Müdürlüklerimizce bu illerde bulunan İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerine intikal ettirilecek, bir nüshası ise işyeri dosyasında muhafaza edilecektir.

Öte yandan, müfettiş ve sigorta yoklama memurlarının raporlarına ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yazılara istinaden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği ya da eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılar için işverenlerden istenilen prim belgelerinin yapılan tebligata rağmen bir aylık süre içinde Kurumumuza verilmemesi halinde, daha önce olduğu gibi re’sen asıl/ek nitelikte aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu veya aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenecektir.

Diğer taraftan, ihale konusu ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak Kurumumuza yeterli işçilik bildirilmediğinin tespiti üzerine 16-318 Ek sayılı Genelge gereğince tahsili gereken prim tutarı için de, Ek/İptal Prim ve Hizmet Tahakkuk Belgesi kullanılacaktır.

Aynı şekilde, mutabakatsız prim belgelerinin Kurumca mutabakatının sağlanması amacıyla re’sen düzenlenmesi gereken prim belgelerinin yerine, gerektiğinde yine yukarıda belirtilen 0702.0800.014 sigorta kod numaralı “EK/İPTAL PRİM VE HİZMET TAHAKKUK BELGESİ” düzenlenebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Ek: 1- Ek/İptal Prim Ve Hizmet Tahakkuk Belgesi

2- Tablo

3- Başvuru formu


 

EK/İPTAL PRİM VE HİZMET TAHAKKUK BELGESİ

EK:1

İŞVERENİN ADI SOYADI/ÜNVANI                :                                                          SİGORTALININ ADI SOYADI               :                                  BELGE TÜRÜ:

İŞYERİNİN SİCİL NUMARASI                        :                                                          SİGORTA SİCİL NUMARASI                 :                                  KANUN TÜRÜ:

                                                                                                                                    T.C. KİMLİK NUMARASI                     :

Yıl

Ay

İşe Giriş Tarihi

Gün

İşten Çıkış Tarihi

Prime Esas Kazanç Tutarı

 

Yıl

Ay

İşe Giriş Tarihi

Gün

İşten Çıkış Tarihi

Prime Esas Kazanç Tutarı

 

MÜDÜRİYET MAKAMINA,

() .............................................. mahkemesinin, ................ tarihli, .............................. sayılı kararına istinaden,

() Mutabakatsız prim belgesinin mutabakatının sağlanması amacıyla,

() Çakışan hizmet sürelerinin iptal amacıyla, EK/İptal prim ve hizmet tahakkuk belgesi düzenlenmiştir.

Gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yazımızın Prim Tahakkuk/Tahsis Servisine havalesini,

() Asgari işçilik uygulamasına istinaden Ek/İptal prim ve hizmet tahakkuk belgesi düzenlenmiştir.

Gereğini,

OLUR’larınıza arz ederim.

 

Memur

                                 ....../......./........

                                     Servis Şefi

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

..../..../....

 

..../..../....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

Bu belgenin;

1- “EK” nitelikte olması halinde “İPTAL”, “İPTAL” nitelikte olması halinde “EK” kelimesinin üzeri çizilecektir.

2- Asgari işçilik uygulaması üzerine hesaplanan fark prim tutarının tahakkuka alınması amacıyla düzenlenmesi durumunda, belgede kayıtlı bulunan “Sigortalı Adı Soyadı, Sigorta Sicil Numarası, T.C. Kimlik Numarası ve Belge Türü” seçeneklerinin üzeri çizilecektir.

3- Düzenleniş amacına bakılarak, “Müdüriyet Makamına” kısmında yer alan seçeneklerden ilgili olan bölüm işaretlenecektir.

 

 

OLUR

...../......./........

Müdür/Müdür Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigorta Kod No: 0702.0800.014


 

EK:2

Çakışan Hizmet Süreleri İle İlgili Olarak İptal Ve İade Edilen Primleri

Gösterir Tablo

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK …………… SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ (Devredilen)

 

 

SİGORTALININ

Adı Soyadı                         :..........................................................

T.C.Kimlik Numarası:     :..........................................................

Sigorta Sicil No                 :..........................................................

Bağ No                                :..........................................................

Emekli Sandığı Sicil No   :..........................................................

Çakışan Hizmet Süreleri içinde Var ise

İşe Giriş Tarihi                 :……/……/……..

İşten Çıkış Tarihi             :….../……/………

 

ÇAKIŞAN HİZMET SÜRELERİNE İLİŞKİN OLARAK YERSİZ ÖDENEN

SİGORTA                                              PRİMİNİN AİT OLDUĞU        DÖNEM

SİGORTALI                                           HİSSESİNE İSABET EDEN PRİM ASLI TUTARI

İŞVEREN HİSSESİNE İSABET  EDEN PRİM ASLI TUTARI

PRİM ASLI

TOPLAM TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL YEKÜN

 

 

 

 


 

EK:3

 

 

Çakışan Hizmet Süreleri İçinde Bağ-Kur/Emekli Sandığınca (Devredilen) Yersiz Tahsil Edilen Sigorta Primlerinin Sosyal Sigortalar

Kurumuna (Devredilen) Aktarılmasına İlişkin Başvuru Formu

 

 

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK …………. SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE (Devredilen)

 

 

................................................. Bağ-no/Emekli Sandığı sicil no’su ile  ………………………….. (Devredilen) tabi sigortalı iken, aynı sürelerde Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen) da ……………………………. sicil numarası ile adıma/ ………………………………………... adına prim ödendiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet çakışmasının olduğu dönemlere ilişkin olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna (Devredilen)  tabi olan hizmetlerin geçerli olması nedeniyle, …………………… (Devredilen) ödenen primlerin, işveren hissesi de dahil olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumunda (Devredilen)  geçen hizmet sürelerinden kaynaklanan prim borçlarına mahsup edilmesini teminen gerekli aktarma işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         …./…../……

 

Adres:…………………………………………..

………………………………………………….

Sigortalı / Hak Sahibi

Adı Soyadı – İmza