SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/5

Tarih         : 24.1.2007

Konu         : Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç

Bilindiği üzere; 06.07.2004 tarihli, 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.06.2004 tarihli, 5198 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 506 sayılı Kanunun 78. maddesinin birinci fıkrası;

 “Bu Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücrettir; üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır.”

olarak değiştirilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşını doldurmuş işçilerin günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arasında 18.75 YTL, 01.07.2007 tarihinden itibaren 19.50 YTL olmasına karar verilmiştir.

Bu durumda, tam çalışılan ay içinde alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas aylık kazancın asgari tutarı 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası için 18.75 x 30 = 562.50.YTL, 01.07.2007 tarihinden itibaren 19.50 x 30 = 585.00 YTL'dir.

Öte yandan, 506 sayılı Kanunun Ek 43. maddesinde; sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78. madde gereğince saptanacak günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 506 sayılı Kanunun Ek 43. maddesi gereğince;

01.01.2007 tarihinden evvel geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 18.75 YTL altında hesaplanmış olanların 01.01.2007 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 18.75 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,

01.07.2007 tarihinden evvel geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 19.50 YTL altında hesaplanmış olanların 01.07.2007 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 19.50 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,

Verilecektir.

Diğer taraftan, sözkonusu Ek-43. maddeye istinaden fazla ödeme yapılmış ise fazla ödenen miktarın tahsili gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim.