SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/4(*)

Tarih         : 24.1.2007

Konu         : Zaruri masraf karşılıklarının artırılması

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 sayılı Kanunla değiştirilen 102. maddesi hükmü gereğince hazırlanmış olan "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik'"in değişik 4. maddesi 27.5.2005 tarihli, 25827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4- Birinci maddede belirtilen hallerde, bulundukları yerlerden yurt içinde başka bir yere gönderilenler ile hastalıkları dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel Sağlık Tesisleri ile hekimlerin bulunmadığı yerlerden, muayene ve tedavi için en yakın Sağlık Bakanlığı sağlık tesisine yahut sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel Sağlık Tesisleri hekimlerine müracaat edenlerden, hasta oldukları hekim raporu ile saptananlara ve bunlara sıhhi durumları icabı bir başkasının refakat etmesinin gerektiği hekim raporu ile belgelenen hallerde refakat eden kimselere, ayrıca 15 yaşına kadar (15) yaş dahil çocuklar ile birlikte gideceklere, gidiş-dönüşte, yolda ve gönderildikleri yerlerde sağlık tesisine yatırılıncaya kadar geçecek günler ile ayakta muayene ve tedavi edildikleri günler için geceyi geçirmek mecburiyetinde olanlara il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 50, iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamının Devlet Memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden zaruri masraf karşılığı verilir.

Ancak, gönderildikleri yerde geçerli bir neden olmaksızın sağlık tesislerine geç müracaat ettikleri veya muayene ve tedavi sonunda geldikleri yere derhal geri dönmedikleri sabit olanlara, muayene ve tedaviden evvel veya sonra geçen bu günler için zaruri masraf karşılığı ödenmez.

Yedi yaşını doldurmamış çocuklara, gidiş-dönüşte, yolda ve gönderildikleri yerde, sağlık tesisine yatırılıncaya kadar geçecek günler ile ayakta muayene ve tedavi edildikleri günler için, geceyi geçirmek mecburiyetinde olanlara, sigortalılara ödenen miktarın yarısı kadar masraf karşılığı verilir.

Hesaplanan zaruri masraf karşılığı tutarlarının kesirleri hakkında Genel Bütçe Kanununda kesirli işlemler için belirlenen esaslara göre işlem yapılır.”

Öte yandan, 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 2. fıkrasında “Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır, yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.” denilmektedir.

Devlet Memur maaşlarına uygulanacak katsayı 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2007-30.06.2007 devresi için (0,04605), 01.07.2007-31.12.2007 devresi için (0,04739 ) olarak,

06.01.2007 tarih 26395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 04.01.2007 tarihli, 2007/11533 sayılı kararı ile de 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 0,046985 olarak,

belirlenmiştir.

Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, Bütçe Kanunu'ndaki kesirli işlemler için belirlenen esaslarda dikkate alınarak;

- 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arasında; il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50 X 0,046985 = 2,34925) 2,35 YTL., iller arası sevklerde ise (100 X 0,046985 = 4,6985) 4,70 YTL,

- 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50 X 0,04739 = 2,3695) 2,37 YTL iller arası sevklerde ise (100 X 0,04739 = 4,739) 4,74 YTL,

zaruri masraf karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve 01.01.2007 (dahil) tarihinden itibaren zaruri masraf karşılıklarının ödenmesinde, yukarıda yazılı tutarlara göre işlem yapılmasını rica ederim.

 


 


(*)       2011/47 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.