Satış sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu sözleşme bir tarafta Yıldız evler Mah.736. Cad. Çankaya Konakları A Blok No:7 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Yaklaşım Yayıncılık A.Ş. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....#ADRES#....adresinde ikamet eden (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.


1.1- SATICI

Unvanı: Yaklaşım Yayıncılık A.Ş.

Adresi: Yıldız evler Mah.736. Cad. Çankaya Konakları A Blok No:7 Çankaya/Ankara

Telefon: 0 312 439 43 43

Faks: 0 312 439 43 40

E-mail: info@yaklasim.com


1.2- ALICI

Adı/soyadı/Unvanı:#FULLNAME#

Adresi :#ADRES#

Telefon :#PHONE#

Cep Telefon :#MOBILE#

Email : #MAIL#


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.yaklasim.com.tr adresinde bulunan internet mağazasından elektronik ortamda siparişini yaptığı ve www.yaklasim.com.tr adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

Ürün(ler)in Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli www.yaklasim.com.tr adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır. 

#SIPARISDETAYI#

Ürün Adı

Ürün Cinsi

Adet

 

KDV Dahil Satıs Bedeli

Ödeme Sekli

Taksit

 

 

Kargo Ücreti: 6,00 TL

Teslimat Adresi: #ADRES#

Fatura Adresi: #ADRES#

Teslim Edilecek Kişi: #RECEIVER#

Siparişi Veren: #FULLNAME#


MADDE - 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.yaklasim.com.tr internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün www.yaklasim.com.tr adresli site üzerinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı,fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkinin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre İçerisinde ALICI’nın yukarıda yazılı adresine veya aşağıda gösterdiği teslimat adresindeki kişi(ler)(kuruluşa) teslim edilir. Kargo Ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. E-kitap satışlarında ürün ALICI tarafından bildirilen mail adresine teslim edilecektir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI tarafından belirlenen ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI' ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’ dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8- ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın info@yaklasim.com mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

4.9- SATICI mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.

4.10- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları ve süreleri içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.11- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12- ALICI, e-kitap dâhil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.14- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebliğatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirimde bulunulması yeterli olup, 6. maddede belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış/kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’nın cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. 395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş faturanın tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlere, tek kullanımlık ürünlere, yazılım ve programlara, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlere, e-kitaplara, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış/kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

•Her türlü yazılım ve programlara

•DVD, VCD, CD, UMD, disket, dergi ve kasetler vs. gibi ses ve görüntü kayıtları

•Bilgisayar sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)


MADDE 7- UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


SATICI

Yaklaşım Yayıncılık A.Ş.


ALICI

Adı/Soyadı: #FULLNAME#

 

Tarih: #DATE#

 

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    info@yaklasim.com - yaklasim@yaklasim.com IBAN Bilgileri